høringsnotat 12.05.2000 (SKD I)

Vurdering av ligningsnemndenes vedtaksmyndighet ved ordinær ligning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Skattedirektoratet

Saksbehandler

Finn Monrad-Hansen

Deres dato

Vår dato

11. april 2000

Deres referanse

Vår referanse

fmh

011.3

Finansdepartementet
Skatte- og avgiftslovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Vurdering av ligningsnemndenes vedtaksmyndighet ved ordinær ligning

I tilslutning til Skattedirektoratets brev av 27. januar 2000 vedlagt notat om regelendringer ved innføring av permanent ordning med forhåndsutfylt selvangivelse, oversendes et notat der Skattedirektoratet har foretatt en vurdering av sentrale problemstillinger vedrørende plasseringen av vedtaksmyndigheten ved ordinær ligning.

Som vedlegg følger en tabellarisk oversikt som viser de svar Skattedirektoratet mottok fra

39 ligningskontorer m.h.t. hvor mange møter ligningsnemnda i kommunen hadde i forbindelse med ordinær ligning og den prosentvise andel av skattytermassen som ligningsnemnda behandlet på disse møtene.

Med hilsen


Bjarne Hope

Finn Monrad-Hansen

1 vedlegg