Høringsnotat 13.12.2002

Utkast til odelstingsproposisjon om opphevelse av lov 25. april 1986 nr. 11 om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjerningstilskuddsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: