Høringsnotat 16.09.1999

Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg og distribusjonsnett for naturgass

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

UTKAST

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet … 1999 med hjemmel i Stortingets vedtak av 18. juni 1999 om merverdiavgift og avgift på investeringer mv avsnitt II § 15 nr 1 jf §§ 12 og 13.

I

I forskrift av 6. april 1999 om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg og distribusjonsnett for naturgass gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg , distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg.

§ 1 skal lyde:

Denne forskrift gjelder for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg.

Ny § 2 bokstav k skal lyde:

k) Solfanger: Innretning for å fange og omdanne innstrålt solenergi til termisk energi.

Ny § 2 bokstav l skal lyde:

l) Solcellepanel: Innretning for å fange og omdanne innstrålt solenergi til elektrisk energi.

Ny § 2 bokstav m skal lyde:

m) Solenergianlegg: Anlegg som produserer termisk og/eller elektrisk energi ved innfanging og omdanning av innstrålt solenergi.

Ny § 2 bokstav n skal lyde:

n) Geovarmeanlegg: Anlegg for uttak av termisk energi fra berggrunnen.

§ 3 skal lyde:

Fritaket for investeringsavgift i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg , distribusjonsnett for naturgass , solenergianlegg og geovarmeanlegg omfatter investeringer i:

 1. Anlegg og utstyr for vindkraftanlegg. Dette omfatter:
 1. Vindturbin .
 2. Fundamentering.
 3. Øvrig teknisk utstyr.
 1. Anlegg og utstyr for bioenergianlegg. Dette omfatter:
 1. Forbrenningsutstyr (ovn, brennkammer o.l.) og tilhørende fast utstyr for håndtering av brensel, aske og røykgass. Investeringer i vedovner omfattes ikke.
 2. Turbin og annet nødvendig utstyr for produksjon av elektrisk eller mekanisk energi i bioenergianlegg.
 3. Anlegg for kjemisk eller mekanisk bearbeiding av biomasse til energibærer.
 4. Øvrig teknisk utstyr.
 1. Anlegg og utstyr for varmepumper. Dette omfatter:
 1. varmepumpe: inkludert kompressor(er), utstyr for varmeopptak, ekspansjonsventiler og varmeveksler(e).
 2. Øvrig teknisk utstyr.
 1. Anlegg og utstyr for fjernvarmeanlegg. Dette omfatter:
 1. Fjernvarmenett.
 2. Utstyr for tilførsel av termisk energi inklusive spillvarme, med unntak av enhet for omforming til termisk energi.
 3. Øvrig teknisk utstyr.
 1. Anlegg og utstyr for mikro- og minivannkraftverk. Dette omfatter:
 1. Dam, vanninntak og vannvei.
 2. Kraftstasjon med turbiner og tilhørende generatorer.
 3. Øvrig teknisk utstyr.
 1. Anlegg og utstyr for tidevannsanlegg. Dette omfatter:
 1. Rotorer og forankringsanlegg.
 2. Gearboks og generator.
 3. Øvrig teknisk utstyr.

7. Distribusjonsnett for naturgass. Dette omfatter:

 1. Rør, ventiler, tanker og lager som inngår i transportnett fram til kunde.
 2. Stasjoner med utstyr for kompresjon, trykkreduksjon, nedkjøling til flytende naturgass, kondensering og fordampning.
 3. Styre-, måle-, teste- og sikringssystem med tilhørende bygningsmessige anlegg.
 4. Utstyr for kvalitetsmodifisering.
 1. Anlegg og utstyr for solenergianlegg. Dette omfatter:

a) Solfanger, varmelager for termisk energi, varmeveksler(e), pumper, ventiler og rør.

b) Solcellepanel og tilhørende lagringsmedium (f.eks. batterier).

c) Øvrig teknisk utstyr.

 1. Anlegg og utstyr for geovarmeanlegg. Dette omfatter:

a) Borehull.

b) Utstyr for varmeopptak, varmeveksler(e), pumper, ventiler og rør.

 1. Øvrig teknisk utstyr.

II

Endringen trer i kraft med virkning fra og med 1. juli 1999.

Ved isolert levering av maskiner og maskinelt utstyr som leverandøren skal montere, tilknytte mv for oppdragsgiveren, anses levering å være skjedd på det tidspunkt alt er ferdig overlevert. Er noen del av en slik leveranse innført fra utlandet av oppdragsgiveren, skal det ikke betales investeringsavgift dersom innførselen er skjedd etter 30. april 1999 og leverandøren i henhold til kontrakten foretar montering, tilknytning, innkjøring mv etter 1. juli 1999.