høringsnotat 19.11.2001

Høringsnotat om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet foreslår å oppheve § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn (årsavgiftsforskriften).

Gjeldende rett

Etter Stortingets vedtak om årsavgift § 3 skal det betales full årsavgift for alle kjøretøy som er registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar. Avgiften forfaller til betaling 15. mars, jf. årsavgiftsforskriften § 2 første ledd siste punktum. Denne forfallsdatoen har stått uendret fra 1986.

Det skal betales årsavgift selv om kjøretøyet er avskiltet før avgiftskravet forfaller. Men det fritas for avgift dersom det kan dokumenteres at kjøretøyet er levert til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/opphuggig innen avgiftens forfall 15. mars. Ved levering til godkjent oppsamlingsplass/bilopphuggeri før 1. juli skal kun halv avgift betales, slik at halvparten av avgiften refunderes. Dette følger av avgiftsvedtaket § 2 bokstav g og årsavgiftsforskriften § 5 første og annet ledd.

Dersom årsavgiften ikke betales ved forfall, påløper tilleggsavgift på 250 kroner, jf. årsavgiftsforskriften § 4 første ledd og Stortingets vedtak om årsavgift § 4. Tilleggsavgiften kreves i alminnelighet opp i forbindelse med utsendelsen av påkrav på skyldig avgift.

Etter årsavgiftsforskriften § 4 fjerde ledd påløper det ikke tilleggsavgift ved forsinket / manglende betaling av årsavgift for kjøretøy som i følge motorvognregisteret er avskiltet pr. forfallsdato 15. mars, dersom ordinær avgift betales ved ny påskilting. Det er etter bestemmelsens ordlyd uklart om det kan kreves at påskilting må skje i løpet av avgiftsåret for at tilleggsavgift ikke skal ilegges. (Videre vil vraking av kjøretøy etter ordlyden utløse tilleggsavgift fordi det da ikke er aktuelt med ny påskilting.) Plikten til å svare tilleggsavgift er i disse tilfellene knyttet til hendelser som det er usikkert om, og når, vil finne sted. Disse uklarhetene har i praksis medført at det ikke er ilagt tilleggsavgift for forsinket / manglende betaling av årsavgift for kjøretøy som er avskiltet før forfall.

Finansdepartementets vurdering

Forslaget om opphevelse av årsavgiftsforskriften § 4 fjerde ledd medfører at det skal ilegges tilleggsavgift dersom årsavgiften ikke blir betalt ved forfall selv om kjøretøyet er avskiltet før forfall. Dette er i dag hovedregelen ved forsinket betaling av øvrige krav på årsavgift.

Bestemmelsen i årsavgiftsforskriften § 4 fjerde ledd har med nåværende ordlyd vært omfattet av forskriften siden den ble vedtatt 4. juli 1986. Begrunnelsen for bestemmelsen i § 4 fjerde ledd er uklar. Forarbeidene gir liten veiledning. Som nevnt over har bestemmelsen ført til at det i praksis ikke er ilagt tilleggsavgift ved forsinket / unnlatt betaling av årsavgift når kjøretøyet er avskiltet før forfall. Dette har ikke vært tilsiktet.

Departementet kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at tilleggsavgift ikke skal ilegges ved forsinket betaling av årsavgift der et kjøretøy er avskiltet før forfallstiden, selv om ordinær avgift betales ved ny påregistrering. Selv om den ubetalte årsavgiften blir betalt senere ved ny påskilting er avgiften likevel betalt for sent. Det vises her også til at utsendelse av årsavgiftskrav er typisk massekravutsendelse. For at innfordringen av disse kravene skal bli mest mulig effektiv bør også utsendelse av tilleggsavgift skje til alle som har betalt for sent uavhengig av om kjøretøyet er avskiltet før forfall. Departementet foreslår derfor at årsavgiftsforskriften § 4 fjerde ledd oppheves.

Departementet vil for ordens skyld nevne at en eventuell opphevelse av årsavgiftsforskriften § 4 fjerde ledd er uten betydning for plikten til å betale årsavgift for kjøretøy som er avskiltet før forfall. Denne plikten fremgår direkte av Stortingets avgiftsvedtak. Toll- og avgiftsetaten har til nå ikke benyttet lovens tvangsmidler for innfordring av årsavgift, men begrenset sine innfordringstiltak til skiltinndragning og ileggelse av tilleggsavgift. Når det for forsinket / unnlatt betaling av årsavgift for kjøretøy som er avskiltet etter 1. januar, men før forfall 15. mars ikke er ilagt tilleggsavgift, synes dette sammen med unnlatelsen av å benytte lovens tvangsmidler, å ha skapt en oppfatning om at det ikke har vært nødvendig å betale årsavgiften i disse tilfellene. Denne oppfatningen har ingen støtte i regelverket.

Finansdepartementets forslag

Departementet foreslår å oppheve årsavgiftsforskriften § 4 fjerde ledd. Forslaget innebærer at det også for kjøretøy som er avskiltet før forfall skal ilegges tilleggsavgift dersom årsavgiften for 2002 og senere år ikke blir betalt ved forfall.