Høringsnotat 25.06.2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet ………2001 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3 A-4 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 58 e.

§ 1 Virkeområde

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring av reglene om bindende forhåndsuttalelser etter ligningsloven kapittel 3 A og merverdiavgiftsloven kapittel XIV a. Dette gjelder saker om

a)inntekts- og formuesskatt etter lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven),

b)trygdeavgift og arbeidsgiveravgift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) §§ 23-2 og 23-3 og som ligger innenfor skattemyndighetenes kompetanseområde,

c)merverdiavgift etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, med unntak av merverdiavgift som skal beregnes ved innførsel av varer, jf kapittel XVI, og

d)investeringsavgift etter lov 19. juni 1969 nr. 67 om investeringsavgift.

Forvaltningslovens regler gjelder så langt de passer for Skattedirektoratets behandling av anmodning om bindende forhåndsuttalelse, med unntak av kapittel VI om klage og omgjøring.

§ 2 Hvem som kan fremsette anmodning om bindende forhåndsuttalelse

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse kan fremsettes av enhver skatte- eller avgiftspliktig, herunder av den som søker avklart hvorvidt vedkommende er eller vil bli skatte- eller avgiftspliktig. Anmodningen kan være felles for flere saksforhold og/eller flere skatte- eller avgiftspliktige (fellesanmodning).

Anmodningen kan bare gjelde den skatte- eller avgiftspliktiges egne skatte- eller avgiftsforhold. Forholdene må angå norsk skatte- eller avgiftsplikt, herunder skatte- eller avgiftsplikt til Svalbard.

Deltakerlignet selskap eller sameie som nevnt i skatteloven § 10-40 kan sende anmodning med spørsmål som gjelder fastsetting av formue eller inntekt for deltakerne fra selskapet eller sameiet. Boligselskap som nevnt i skatteloven § 7-12 kan sende anmodning som gjelder tilsvarende fastsetting for andelseierne i boligselskapet.

Anmodningen kan hvis ønskelig fremsettes gjennom advokat, revisor, regnskapskontor, morselskap eller andre som opptrer som fullmektig på vegne av den som anmodningen gjelder. Av anmodningen skal det da fremgå hvem den skjer på vegne av.

§ 3 Anmodningens innhold

Anmodningen skal være skriftlig og sendes Skattedirektoratet. Den skal fremmes adskilt fra andre henvendelser.

Anmodningen skal inneholde navn, adresse og fødselsnummer / foretaksnummer for den eller de som saken gjelder. Dette gjelder ikke i selskaps- eller sameieforhold som nevnt i § 2 tredje ledd, dersom antallet deltakere eller andelseiere overstiger fem.

Bare fremtidige rettsspørsmål som følge av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes, kan tas opp i anmodningen. Det skal redegjøres for spørsmålets betydning for den som vil kunne påberope seg forhåndsuttalelsen som bindende. Spørsmål om bevisvurdering, verdsetting eller andre skjønnsmessige vurderinger utenom selve rettsanvendelsen kan ikke tas opp.

Den planlagte, fremtidige disposisjon skal skisseres, med angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring. Det skal gjøres nøyaktig og tilstrekkelig rede for både det foreliggende og det forutsatt fremtidige faktum som kan ha betydning for forhåndsuttalelsen. Det bør videre redegjøres for de rettsspørsmål anmodningen reiser, herunder hvilken konklusjon som den skatte- eller avgiftspliktige anser som riktig og ønskelig.

Er forholdet til utenlandske rettsregler av betydning, bør anmodningen også redegjøre for disse regler.

Gebyr etter § 6 betales samtidig med at anmodningen sendes.

§ 4 Foreløpig behandling av mottatt anmodning

Skattedirektoratet skal sende et foreløpig svar til avsender, normalt innen to uker etter mottak av anmodning om bindende forhåndsuttalelse. I det foreløpige svar skal mottakelsen bekreftes, med angivelse av når forhåndsuttalelsen sannsynligvis vil foreligge.

I det foreløpige svar, eller snarest mulig deretter, skal Skattedirektoratet gjøre avsender oppmerksom på mangler ved anmodningen som kan lede til avvisningsvedtak etter § 5. Avsender skal gis anledning til å uttale seg om dette og til å rette opp påviste mangler. Skattedirektoratet fastsetter frist for slik uttalelse, og kan også be om supplerende opplysninger om grunnlaget for den forhåndsuttalelsen det er anmodet om. Fristen kan utsettes etter begjæring fra den som har anmodet om forhåndsuttalelsen.

§ 5 Avvisning

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal avvises dersom reglene om anmodningens fremsettelse eller innhold ikke er fulgt, og feilen ikke kan anses rettet innen den frist som er fastsatt etter § 4 annet ledd nest siste punktum. Feil uten betydning for Skattedirektoratets behandling av saken skal ikke lede til avvisning. Anmodningen skal også avvises dersom gebyr ikke gjøres opp i henhold til §§ 6 og 7.

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal avvises dersom den rettslige avklaring som en slik uttalelse kunne gi, antas verken å være vesentlig for den som har fremsatt anmodningen, eller å ha allmenn interesse. Anmodningen skal også avvises så langt den gjelder rettsspørsmål som avhenger av fremtidig avgjørelse av utenlandsk skatte- eller avgiftsmyndighet.

Avvisning kan skje dersom den planlagte og skisserte disposisjon antas å ha liten egenverdi i forhold til de skatte- eller avgiftsspørsmål som anmodningen involverer. Avvisning kan også skje dersom Skattedirektoratets behandling av saken antas å ville bli uforholdsmessig ressurskrevende i forhold til den eventuelle uttalelsens betydning for den som har fremsatt anmodningen. Dette gjelder særlig dersom behandlingen ville forsinke andre og antatt viktigere saker om bindende forhåndsuttalelser i direktoratet. Som avvisningsgrunn kan videre regnes at anmodningen er fremsatt så nær opp til det planlagte beslutningstidspunkt for den aktuelle disposisjon, at det ikke er realistisk å forvente ferdigbehandling av saken innen dette tidspunkt.

Avvisning skjer ved at Skattedirektoratet snarest mulig skriftlig underretter avsenderen av anmodningen om at bindende forhåndsuttalelse ikke vil bli gitt i henhold til anmodningen. Avvisningen skal begrunnes kort.

§ 6 Gebyr – materielle regler

Det skal betales gebyr for hver anmodning om bindende forhåndsuttalelse som sendes Skattedirektoratet, jfr. § 3 siste ledd.

En fellesanmodning som angår flere skisserte, fremtidige enkeltdisposisjoner, regnes som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre disposisjonene har så sterk indre saklig og tidsmessig sammenheng at Skattedirektoratet anser dem som en samlet hoveddisposisjon. En fellesanmodning om bindende forhåndsuttalelse for flere skatte- eller avgiftspliktige regnes også som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre fellesanmodningen fremsettes av et selskap eller sameie som nevnt i § 2 tredje ledd. Det regnes ikke som flere gebyrpliktige anmodninger at den skisserte, fremtidige disposisjon angår flere skatte- og avgiftsarter, eller angår flere rettsspørsmål med skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser.

Gebyret er kr 1 500 for en anmodning som gjelder fysisk person eller dennes bo, og kr 10 000 for en anmodning som gjelder juridisk person. Gebyret er kr 10 000 også for anmodning fra selskap eller sameie som nevnt i § 2 tredje ledd, eller fra fellesregistrert avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 12 annet til fjerde ledd, med mindre gebyrberegning på grunnlag av antall deltakere etter første punktum gir et lavere, samlet gebyr.

Gebyr for en anmodning bortfaller når anmodningen avvises etter § 5. Dersom anmodningen trekkes tilbake før forhåndsuttalelsen er sendt fra Skattedirektoratet, fastsettes halvt gebyr.

§ 7 Gebyr – saksbehandling og oppgjør

Skattedirektoratets fastsetter gebyr og meddeler dette i sitt foreløpige svar etter § 4 første ledd. Beløp som avviker fra forutgående innbetaling etter § 3 siste ledd skal samtidig gjøres opp ved krav om ekstra innbetaling eller ved tilbakebetaling. Er beløpet ikke innbetalt innen den frist som er satt, skal anmodningen avvises etter § 5.

Innbetalt gebyr som bortfaller, tilbakebetales når bortfallsgrunnen foreligger. Renter beregnes ikke. Tilbakebetaling kan skje til den som har gjort innbetalingen, uansett partsforholdene i saken.

§ 8 Forberedelse og avgivelse av bindende forhåndsuttalelse.

Skattedirektoratet skal sørge for rasjonelle behandlingsrutiner som sikrer god fremdrift og kortest mulig ventetid for anmodede forhåndsuttalelser. Dersom den forespeilede saksbehandlingstid etter § 4 første ledd ikke kan overholdes, skal direktoratet gi underretning om forsinkelsen med angivelse av grunn.

Bindende forhåndsuttalelse gis i avsluttende brev fra Skattedirektoratet til den som har fremsatt anmodningen. Uttalelsen skal identifisere den eller de berørte skatte- eller avgiftspliktige og beskrive den disposisjon uttalelsen gjelder med utgangspunkt i anmodningen, jfr. § 3 fjerde ledd. I uttalelsen kan det siteres fra sakens dokumenter, men ikke henvises til dokumentinnhold som ikke gjengis.

Kopi av uttalelsen sendes Finansdepartementet og den skatte- og/ eller avgiftsmyndighet som forhåndsuttalelsen antas å kunne bli påberopt overfor.

Når norsk beskatning beror på en skatteavtale, kan det tas forbehold om at den annen stat har samme oppfatning med hensyn til beskatningsretten.

§ 9 Publisering

Skattedirektoratet sørger for hensiktsmessig publisering av avgitte forhåndsuttalelser i så anonymisert form at taushetsplikt ikke krenkes. Publisering kan unnlates dersom uttalelsen antas å ha liten allmenn interesse eller dersom saksforholdet er svært komplisert i forhold til det rettsspørsmål som er avgjort i uttalelsen. I sistnevnte tilfelle kan direktoratet velge å publisere et sammendrag i stedet.

§ 10 Om klage og endring

Skattedirektoratets uttalelse etter § 8 og gebyrfastsettelse etter §§ 6 og 7 i denne forskrift kan ikke påklages til overordnet myndighet. Det samme gjelder avvisningsvedtak etter § 5. Direktoratet kan avgi endret uttalelse dersom endringen er til gunst for den som har anmodet om forhåndsuttalelsen.

Skattedirektoratet kan ikke endre en avgitt forhåndsuttalelse til skade for parten, med mindre det dreier seg om rene skrivefeil eller andre åpenbare feil.

Avgjørelse om avvisning eller gebyrfastsettelse kan endres også til skade dersom Skattedirektoratet finner at avgjørelsen er uriktig.

§ 11 Virkningene av en bindende forhåndsuttalelse

En avgitt forhåndsuttalelse etter denne forskrift har den bindende virkning for skatte- og avgiftsmyndighetene som følger av ligningsloven § 3 A-1 nr. 2 og merverdiavgiftsloven § 58 a annet ledd. Dette forutsetter at den planlagte disposisjon besluttes og iverksettes slik den er identifisert i forhåndsuttalelsen.

Forhåndsuttalelsen er bare bindende dersom dette påberopes av den skatte- eller avgiftspliktige gjennom skriftlig melding til den skatte- eller avgiftsmyndighet som i egenskap av førsteinstans skal treffe den avgjørelse som bindingen gjelder. Slik melding må senest være gitt samtidig med innlevering av selvangivelse, selskapsoppgave eller omsetningsoppgave som omfatter den aktuelle disposisjon. Meldingen må presist angi hvordan disposisjonen er identisk med forhåndsuttalelsen. Dens bindende virkning inntrer bare dersom slik identitet kan konstateres. Beløpsmessige eller andre kvantitative forskjeller uten betydning for det avgjorte rettsspørsmål ses det bort fra.

Senere instanser i skatte- og avgiftsforvaltningen er også bundet av forhåndsuttalelsen, når førsteinstansen var det. Dette gjelder likevel ikke dersom den berettigede erklærer overfor instansen at forhåndsuttalelsen ikke ønskes lagt til grunn. En slik erklæring kan ikke trekkes tilbake. Dersom den bindende virkning av forhåndsuttalelsen for første gang påberopes etter den angitte frist etter annet ledd, kan vedkommende instans beslutte å legge uttalelsen til grunn dersom parten påviser særlig unnskyldelig grunn for at uttalelsen ikke ble påberopt tidligere.

Den bindende virkning inntrer bare for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det år forhåndsuttalelsen ble avgitt. Den bindende virkning gjelder også bare under forutsetning av at rettstilstanden ikke er endret ved lov eller forskrift som vil omfatte den aktuelle disposisjonen.