Høringsnotat 25.07.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8-16 første ledd.

I

Overskrift til § 8-16 ny del A skal lyde:

A. Utfyllende bestemmelser om fastsettelse av tonnasjeskatt

Ny overskrift til § 8-16-1 skal lyde:

§ 8-16-1 Alminnelige regler om fastsettelse av tonnasjeskatt

Ny del B skal lyde:

B. Reduksjon i tonnasjeskatt på grunnlag av fartøyets miljøstandard

§ 8-16-10 Anvendelsesområde

Bestemmelsene i § 8-16 del B gjelder ved beregning av tonnasjeskatt for skip og flyttbar innretning som det er registrert miljødeklarasjon for i henhold til bestemmelsene i forskrift av ( ) 2000 nr. ( ) om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering av skip.

§ 8-16-11 Krav om reduksjon i beregnet tonnasjeskatt

(1)Skattyter kan kreve reduksjon i beregnet tonnasjeskatt for skip eller flyttbar innretning etter bestemmelsene i § 8-16 del B for den del av inntektsåret det har vært registret gyldig miljødeklarasjon for fartøyet.

(2)Første ledd gjelder tilsvarende inntil 2 måneder etter at fartøyet har skiftet reder, jf. forskrift av ( ) 2000 nr. ( ) om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering av skip § 6 tredje ledd nr. 1, dersom ny miljødeklarasjon blir registrert for fartøyet innen utløpet av nevnte periode.

(3)Krav om reduksjon i tonnasjeskatt etter første og annet ledd må fremmes ved levering av selvangivelsen for det enkelte inntektsår.

(4)Når krav fremmes etter denne paragraf anses skattyter overfor ligningsmyndighetene selv å ha gitt opplysningene i miljødeklarasjonen for fartøyet.

§ 8-16-12 Miljøfaktor

(1)Ved krav etter § 8-16-11 første ledd beregnes reduksjonen i tonnasjeskatt på grunnlag av den miljøfaktor som gyldig er registrert i henhold til bestemmelsene i forskrift av ( ) 2000 nr. ( ) om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip.

(2)Ved krav etter § 8-16-11 annet ledd beregnes reduksjonen i tonnasjeskatt på grunnlag av den nye miljøfaktor fartøyet har fått registrert.

(3)Dersom et annet subjekt enn skattyter har deklarert fartøyet i henhold til forskrift av ( ) 2000 nr. ( ) om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip, kan skattyter ved klage etter ligningsloven § 9-2 kreve at vedtak etter nevnte forskrift overprøves av Miljøverndepartementet med virkning for ligningen.

§ 8-16-13 Reduksjonsfaktor

(1)Beregnet tonnasjeskatt per dag for skip eller flyttbar innretning med miljøfaktor større enn 0 reduseres med 1/40 for hvert hele trinn på miljøskalaen. Ved beregning av reduksjon i tonnasjeskatten skal følgende reduksjonsfaktor benyttes:

Miljøfaktor =>1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Reduksjonsfaktor1/402/403/404/405/406/407/408/409/4010/40

(2)For skip eller flyttbar innretning med registrert miljøfaktor 0 skal det svares tonnasjeskatt som angitt i Stortingets skattevedtak for inntektsåret.

§ 8-16-14 Dokumentasjon

(1)Kopi av bekreftet registrert miljødeklarasjon skal vedlegges selvangivelsen første året skattyter krever reduksjon i tonnasjeskatten for skipet eller den flyttbare innretningen etter bestemmelsene i § 8-16 del B.

(2)Dersom det i løpet av inntektsåret er registrert ny miljødeklarasjon for skip eller flyttbar innretning, skal bekreftet kopi av denne vedlegges selvangivelsen for dette året.

II

Overgangsregel til forskrift av ( ) 2000 nr ( ) om endringer i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158:

Ved krav om reduksjon i beregnet tonnasjeskatt etter bestemmelsene i § 8-16 del B for inntektsåret 2000, har skattyter krav på at miljøfaktoren for skipet eller den flyttbare innretning per 31. desember 2000 legges til grunn for beregning av tonnasjeskatt for hele inntektsåret.

III

Endringene under I trer i kraft straks og med virkning for inntektsåret 2000. Endringen under II trer i kraft straks.