Høringsnotat 28.10.1998

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

UTKAST

Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannskraftverk

§ 1
Denne forskrift gjelder for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannskraftverk.

§ 2
Med følgende begreper forstås i denne forskrift:

 1. Vindturbin: Innretning for produksjon av elektrisk energi bestående av tårn, vinger, maskinhus, generator, transformator og kontrollsystem.
 2. Vindkraftverk: Samlebetegnelse på en eller flere vindturbiner med tilhørende interne elektriske anlegg som fungerer som en produksjonsenhet.
 3. Bioenergi: Omforming av biomasse til varme, mekanisk arbeid, elektrisk energi eller kombinasjoner av disse.
 4. Biomasse: Organisk ikke-fossilt materiale av biologisk opprinnelse. Eksempler på biomasse er trevirke (i form av f.eks. ved, flis, trepulver m.v.), foredlet biobrensel, briketter eller biopellets (bestående av f.eks. komprimert halm, tre flis m.v.), avfall (herunder industrielt treavfall), forbruksavfall, hage- og skogsavfall, deponigass, tang og tare, halm, raps og torv m.v.
 5. Bioenergianlegg: Installasjoner og anlegg som omformer biomasse til varme, mekanisk energi, elektrisk energi eller kombinasjoner av disse.
 6. Varmepumpe: Innretning som utnytter varmen i omgivelsene (f.eks. fjell, jord, luft, grunnvann, vassdrag, sjøvann, avløpsvann, spillvarme mv) som ved tilførsel av elektrisk kraft hever temperaturen i et varmemedium slik at varmen kan brukes til oppvarming.
 7. Fjernvarmeanlegg: Anlegg for produksjon og distribusjon av varme til bygninger der varmen utnyttes i bygninger adskilt fra anleggets fyrrom/varmesentral.
 8. Mikrovannkraftverk: Installasjoner og anlegg som utnytter vannets fallenergi for produksjon av elektrisk energi hvor installert effekt mindre enn 100 kW.
 9. Minivannkraftverk: Installasjoner og anlegg som utnytter vannets fallenergi for produksjon av elektrisk energi hvor installert effekt fra 100 kW til 1000 kW.
 10. Tidevannskraftverk: Innretning i sund eller fjord som utnytter bevegelsesenergien i tidevannsstrømmen for produksjon av elektrisk energi.

§ 3
Fritaket for investeringer m v i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannsanlegg omfatter investeringer i:

1. Anlegg og utstyr for vindkraftverk. Dette omfatter:

 1. Vindturbin.
 2. Nødvendige kabler, transformatorer og apparatanlegg innenfor vindkraftverkets område.

2. Anlegg og utstyr for bioenergianlegg. Dette omfatter:

 1. Forbrenningsutstyr (ovn, brennkammer o.l.) og tilhørende fast utstyr som reguleringsutrustning , skorstein, brenselsilo, transportskruer, askehåndteringssystem m.v. Investeringer i vanlige vedovner omfattes ikke.
 2. Turbin og annet nødvendig utstyr for produksjon av elektrisk eller mekanisk energi i bioenergianlegg.

3. Anlegg og utstyr for varmepumper. Dette omfatter:

 1. varmpepumpeanlegg: inkludert kompressor(er), kondensatorer, fordampere inklusive utstyr for varmeopptak, ekspansjonsventiler og reguleringsutrustning.

4. Anlegg og utstyr for transport av fjernvarme. Dette omfatter:

 1. Rør for transport av varme fra fyrromsveggen til varmekundens husvegg i de bygg der varmen skal benyttes.

Fritaket for anlegg og utstyr for transport av fjernvarme gjelder bare for fjernvarmeanlegg hvor maksimalbelastningen utgjør minst 1 MW, og for utvidelser av fjernvarmeanlegg hvor maksimalbelastningen etter utvidelsen utgjør minst 1 MW.

5. Anlegg og utstyr for mikro- og minivannkraftverk. Dette omfatter:

 1. Dam, inntak og vannvei
 2. Kraftstasjon med turbiner og tilhørende generatorer, kontrollanlegg for styring og overvåking, samt transformatorer og apparatanlegg/høyspentanlegg.

6. Anlegg og utstyr for tidevannskraftverk. Dette omfatter:

 1. Rotorer plassert på en dykket vinge eller bjelke forankret i bunnen, under flottører i vannspeilet eller på tårn på bunnen.
 2. Gearboks, generator, nødvendige kabler, vekselretter og transformator på land.

§ 4
Fritakene etter § 3 gjelder ikke for anlegg for kraftoverføring fra de aktuelle anlegg til kraftledningsnett. Fritaket gjelder til og med apparatanlegg for utgående kraftledning fra anleggene.

§ 5
Foruten anskaffelse av driftsmidler som nevnt i denne forskrift omfatter fritaket også tjenester ved påkostning, ombygging, drift, reparasjon og vedlikehold av slike driftsmidler samt varer som inkorporeres i driftsmiddelet i forbindelse med slikt arbeid.

§ 6
Avgiftsfritaket gjelder bare for varer som leveres eller uttas og arbeid som utføres etter tidspunktet for denne forskriftens ikrafttredelse.
Ved isolert levering av maskiner og maskinelt utstyr som leverandøren skal montere, tilknytte mv for oppdragsgiveren, anses levering å være skjedd på det tidspunkt alt er ferdig overlevert. Er noen del av en slik leveranse innført fra utlandet av oppdragsgiveren, skal det ikke betales investeringsavgift dersom innførselen er skjedd etter 31. oktober 1998 og leverandøren i henhold til kontrakten foretar montering, tilknytning, innkjøring mv etter 1. januar 1999.

§ 7
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.