Høringsnotat: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

Høringsnotat

Utkast til
Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

Fastsatt ved kgl. res. . 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) §§ 22 annet ledd og 23 tredje ledd. Fremmet av Helsedepartementet.

Kap. I. Virkeområde for helseforetakslovens regler 1Lovteksten til helseforetaksloven §§ 22 og 23 er tatt inn som vedlegg til forskriften. om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

§ 1Definisjoner

I disse forskrifter menes med:

  1. foretak, regionalt helseforetak og helseforetak,
  1. ansatt, person som arbeider i foretaket i hovedstilling eller som deltidsansatt,
  1. hovedstilling, arbeidsforhold (herunder ikke ferievikariat) hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 50 prosent av arbeidstiden pr. uke for heltidsansatte,
  1. deltidsansatt, person som arbeider gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden pr. uke for heltidsansatte,
  1. lokal fagforening, fagforening ved foretaket eller avdeling av fagforening ved foretaket som som utelukkende har ansatte i foretaket som medlemmer, og som er bundet av tariffavtale med foretaket eller med den arbeidsgiverorganisasjonen som foretaket er medlem av.

Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver deltidsansatt som en halv.

§ 2Når de ansattes rett til å bli representert i styret oppstår

De ansatte, både i det regionale helseforetaket og i de helseforetakene det eier, har rett og plikt til å velge medlemmer til det regionale helseforetakets styre, uansett det totale antall ansatte i helseregionen.

For at de ansatte skal ha rett til å velge medlemmer til et helseforetaks styre, må foretaket ha mer enn 30 ansatte, jf. helseforetaksloven § 23 første og annet ledd.

Helseforetakets styre skal legge frem oppgaver over ansatte i helseforetaket slik at det kan avgjøres om vilkårene i annet ledd er oppfylt, når dette kreves av lokal fagforening eller en gruppe med forslagsrett etter § 10 annet ledd.

§ 3Opphør av ordningen med styrerepresentasjon

Styret i helseforetak kan treffe vedtak om at de ansattes rett til styrerepresentasjon skal opphøre dersom helseforetaket har færre enn 30 ansatte. De ansattes styrerepresentasjon opphører i tilfelle først når funksjonstiden for de medlemmene de ansatte har valgt, løper ut.

Styret i helseforetak kan treffe vedtak om at de ansattes rett til representasjon etter helseforetaksloven § 23 annet ledd skal opphøre dersom foretaket får færre enn 200 ansatte. De ansattes styrerepresentasjon etter helseforetaksloven § 23 annet ledd opphører i tilfelle først når funksjonstiden for de styremedlemmene de ansatte har valgt, løper ut. Representasjon etter helseforetaksloven § 23 første ledd etableres samtidig med opphør av representasjon etter annet ledd.

Kap. II. Regler for de ansattes krav om styrerepresentasjon og valg av medlemmer og observatører til foretakets styre

§ 4De ansattes krav om styrerepresentasjon

De ansatte i det regionale helseforetaket og de ansatte i de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier, har etter helseforetaksloven § 22 plikt til å velge representanter til styret i det regionale helseforetaket. De som skal arrangere avstemningen, skal orientere styret i det regionale helseforetaket før avstemningen gjennomføres.

Krav om styrerepresentasjon i helseforetak, jf. helseforetaksloven § 23 første og annet ledd, må de ansatte i helseforetaket sette frem for styret i helseforetaket innen fire uker før avstemningen gjennomføres. Kravet skal rettes skriftlig til styret. Kravet skal være undertegnet av mer enn halvparten av dem som er ansatt i helseforetaket på det tidspunkt styret mottar kravet. Styret i helseforetaket skal uten opphold orientere det regionale helseforetaket om det fremsatte kravet.

De ansatte i helseforetak kan også ved avstemning gi uttrykk for kravet om styrerepresentasjon i helseforetaket. Alle ansatte må gis anledning til å stemme. Alle ansattes stemme teller for en hel stemme. For at de ansattes styrerepresentasjon skal kunne kreves gjennomført, må et flertall av det samlede antall ansatte ha stemt for kravet.

Avstemning arrangeres av en enkelt lokal fagforening eller av flere lokale fagforeninger i fellesskap. Foretaket skal ha anledning til å delta i avviklingen av avstemningen. Resultatet skal føres inn i en protokoll som undertegnes av en representant for fagforeningen og av foretakets representant.

De som har arrangert avstemningen, sørger for at resultatet blir gjort kjent for foretakets ledelse og ansatte.

§ 5Alminnelige regler om valget

Medlemmer til styret i regionale helseforetak velges direkte av og blant både de som er ansatt i det regionale helseforetaket og de som er ansatt i helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.

Medlemmer og observatører til styret i helseforetak velges direkte av og blant de som er ansatt i helseforetaket.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, jf. § 9.

Dersom minst 1/5 av de som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 av de stemmeberettigede, skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg, jf. § 10.

§ 6Stemmerett

Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet ledd, har stemmerett.

Ansatte som arbeider i hovedstilling, jf. § 1 bokstav c), tilkommer en hel stemme. Deltidsansatte, jf. § 1 bokstav d), tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidsansatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

§ 7Valgbarhet

For å kunne velges som medlem eller observatør av foretakets styre, må vedkommende ha stemmerett etter § 6.

For å kunne velges som medlem og observatør av foretakets styre, må vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven §§ 142 og 143.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere regionale helseforetaks eller helseforetaks styrende organer samtidig. Dette gjelder ikke i flere styrende organer i samme helseregion.

§ 8Valgstyre

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik representasjon ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, eller den vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte.

Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser jf. § 11 og fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg jf. § 5.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er fremsatt, fastsette og kunngjøre frist for å fremsette krav om forholdstallsvalg i valgkretsene, jf. § 5. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på styremedlemmer, observatører og vararepresentanter. Forslag må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslagene er overensstemmende med loven og denne forskriften og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslagene skal kunngjøres senest syv dager før valgdagen.

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilt stemmestyre i den utstrekning det er hensiktsmessig. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyre i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfelle tilstiles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valgmateriell. Velgeren skal returnere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valgstyret.

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget utarbeides av valgstyret, herunder eventuelle retningslinjer om forhåndsstemmegivning.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom en eller flere fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte og ledelsen er enig om dette. Frist for innlevering av forslag på kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 9Flertallsvalg

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Forslaget skal fremsettes skriftlig og det skal gå frem av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om i hvilket foretak og hvor i foretaket kandidaten arbeider.

Dersom de ansatte skal velge tilsammen fire eller fem styremedlemmer, observatører og vararepresentanter, må listen inneholde minst to kandidater av hvert kjønn. Skal det velges tilsammen seks til åtte styremedlemmer, observatører og vararepresentanter, må listen inneholde minst tre kandidater av hvert kjønn. Skal det velges til sammen ni styremedlemmer, observatører og vararepresentanter, må listen inneholde minst fire kandidater av hvert kjønn. Skal det velges tilsammen mer enn ni styremedlemmer, observatør og vararepresentanter, må listen inneholde kandidater med minst 40% av hvert kjønn.

Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå frem hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stemmesedlene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre opp de foreslåtte kandidaters navn i alfabetisk rekkefølge med opplysning om i hvilket foretak og hvor i foretaket den enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå frem for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller det er ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes som ugyldig.

Med de modifikasjoner som fremgår av niende og tiende ledd, er de som har fått flest stemmer, valgt til medlemmer inntil det antall som skal velges. I de tilfeller det skal velges observatører, er de som følger etter medlemmene i stemmetall valgt til observatører inntil det antall som skal velges. De som følger etter medlem og observatør i stemmetall, er valgt til vararepresentanter i den rekkefølge stemmetallene tilsier. I de tilfeller det bare skal velges medlemmer, er vararepresentantene valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier etter det antall medlemmer som skal velges. Første vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste styremedlem. Annen vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv, jf. § 14.

Skal det velges to eller tre styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Skal det velges fire til fem styremedlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to medlemmer blant de som velges. Skal det velges seks til åtte styremedlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre medlemmer blant de som velges. Skal det velges ni styremedlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire medlemmer blant de som velges. Skal det velges flere enn ni styremedlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40% blant de som velges.

Viser det seg ved opptellingen etter åttende ledd at ett kjønn etter denne fremgangsmåte vil færre medlemmer enn det som følger av reglene i niende ledd, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Observatører og varamedlemmer velges så langt som mulig på samme måten.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10Forholdstallsvalg

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:

Forslag må være undertegnet av minst 6 personer med stemmerett. Ingen kan skrive under på mer enn et forslag.

Forslagsrett har også lokal fagforening som bare kan foreslå en liste.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall styremedlemmer, observatør og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Ingen kan være kandidat på ner enn én liste. Blir en kandidat oppført på flere lister, må vedkommende gi beskjed om på hvilken liste han eller hun ønsker å stå. Hvis ikke, strykes vedkommende fra alle andre lister enn den som først ble innlevert av de han eller hun er oppført på.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om i hvilket foretak og hvor i foretaket kandidatene arbeider.

Dersom de ansatte skal velge tilsammen fire eller fem styremedlemmer, observatører og vararepresentanter, må listen inneholde minst to kandidater av hvert kjønn. Skal det velges tilsammen seks til åtte styremedlemmer, observatører og vararepresentanter, må listen inneholde minst tre kandidater av hvert kjønn. Skal det velges til sammen ni styremedlemmer, observatører og vararepresentanter, må listen inneholde minst fire kandidater av hvert kjønn. Skal det velges tilsammen mer enn ni styremedlemmer, observatør og vararepresentanter, må listen inneholde kandidater med minst 40% av hvert kjønn.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

Den som har stemmerett kan bare stemme på ett av de godkjente forslag. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene.

Er kumulasjon foretatt, eller det er ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt endringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt et antall ganger som svarer til det største antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har den nest største kvotient osv. I de tilfeller det skal velges observatører, tilfaller den første observatørplass den liste som har størst kvotient etter antall medlemmer er valgt. Varamedlemsplasser fordeles på listene på samme måten. Hvis flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp på listene. Viser det seg at ett kjønn etter denne fremgangsmåten ikke blir representert fra en liste som får to eller tre medlemmer, eller vil bli representert med færre enn to medlemmer fra en liste som får fire eller fem medlemmer, eller vil bli representert med færre enn tre medlemmer fra en liste som får seks til åtte medlemmer, eller vil bli representert med færre enn fire medlemmer fra en liste som får ni medlemmer, eller vil bli representert med færre enn 40% fra en liste som får mer enn ni medlemmer, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn, så langt det er mulig, opp på listen i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik kjønnsmessig balanse.

Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått, dog gjelder ellevte ledd annet punktum også i dette tilfellet.

§ 11Valgkrets

Dersom en eller flere lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte skriftlig krever det, senest syv uker før valgdagen eller innen den frist som valgstyret fastsetter i henhold til § 8 siste ledd, skal valget foregå i valgkretser.

Foretaket kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges medlemmer og observatører. Alle ansatte skal høre til en valgkrets.

Valget skal foregå som flertallsvalg av og blant de ansatte i hver valgkrets. Dersom det skal velges flere kandidater i en krets, kan valget gjennomføres som forholdstallsvalg, jf. § 9.

De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

Dersom et styremedlem eller en observatør slutter å ha sitt arbeidssted i den del av virksomheten som tilhører den valgkrets han/hun er valgt fra, opphører vervet. For øvrig gjelder de alminnelige reglene for gjennomføring av valget.

§ 12Resultatet av valget

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående foretakets ledelse ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av foretaket. De ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeningene.

§ 13Funksjonstid, møteplikt m.v.

Valg skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er to år. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter når valgperioden løper ut, fungerer de sittende styremedlemmer, observatører og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Dersom et styremedlem eller observatør valgt av de ansatte slutter i foretaket, opphører vervet.

Medlem av styret og observatør har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem, en observatør eller en vararepresentant rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til styret og dem som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 14Vararepresentanter

Ved flertallsvalg skal det velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom valget er gjennomført i valgkretser, skal det i hver krets velges like mange vararepresentanter som det er valgt medlemmer og observatører, med tillegg av to.

Vararepresentantene skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal vararepresentantene innkalles fra den samme liste som det styremedlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. I de tilfeller det er valgt observatør, skal observatøren rykke opp på medlems plass og første vararepresentant skal innkalles som observatør.

For vararepresentanter gjelder ellers de regler som er gitt for styremedlemmer.

§ 15Suppleringsvalg

Styret kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer, observatører og vararepresentanter i valgperioden, jf. § 13, første ledd, når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de representantplassene som er igjen når opprykksordningen i § 14 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 8, dog ikke kortere enn hva som fremgår av § 8 siste ledd.

§ 16Utgifter ved valget

Foretaket holder lokaler for valgmøtet og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kap. III. Nemnd til å behandle søknader om unntak og tvister etter disse forskrifter m.v.

§ 17Nemndas oppnevning og sammensetning

Nemnda oppnevnes etter bestemmelsene i forskrift av 20. desember 1991 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v. § 38.

§ 18Klager i samband med valg

Vedtak av valgstyret og det organ som arrangerer avstemning etter § 4 kan påklages til nemnda, dog kan vedtak om stemmerett og valgbarhet ikke påklages.

Klagerett har foretaket, lokal fagforening og den som har stemmerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse i saken.

Fristen for klage er 14 dager fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til en som har klagerett etter annet ledd, dog senest 14 dager etter valgdagen.

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kap. VI gjelder så langt de passer.

Nemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 19Voldgiftsavgjørelse av visse tvister

Tvister etter disse forskrifter §§ 1 og 2 kan bringes inn for nemnda som voldgiftsrett, dersom tvisten ikke faller inn under reglene i § 18 første ledd.

Søksmålskompetanse har foretaket og lokal fagforening.

Gjelder tvisten etablering eller opphør av ordningen med styrerepresentasjon etter helseforetaksloven § 23 første og annet ledd, har også en gruppe med forslagsrett etter forskriftene § 10 annet ledd, søksmålskompetanse.

Foretaket må være part i tvisten som bringes inn for nemnda som voldgiftsrett.

Partene i den enkelte tvist må være enige om at nemnda som voldgiftsrett skal avgjøre tvisten.

Når tvisten bringes inn for nemnda, skal det vedlegges skriftlig voldgiftsavtale, jf. tvistemålsloven av 13. august 1915 nr. 6 § 452. Voldgiftsavtalen kan ikke inneholde særlige regler om nemndas saksbehandling, jf. tvistemålsloven § 459 første ledd. For tvist som nemnda skal behandle etter denne paragrafen, kan partene ikke avtale at nemnda skal ha en annen sammensetning enn fastsatt i statsforetaksloven § 38.

Partene kan ikke forbeholde seg å innanke nemndas avgjørelse for en ny voldgiftsrett etter reglene i tvistemålsloven § 464 annet ledd.

Nemndas vedtak skal alltid begrunnes.

For nemndas saksbehandling etter denne paragraf gjelder for øvrig reglene i tvistemålslovens kapittel 32.

§ 20Spørsmål til uttalelse

Departementet kan forelegge for nemnda til uttalelse spørsmål i samband med helseforetakslovens og denne forskrifts bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre.

VEDLEGG

Helseforetaksloven §§ 22 og 23 har følgende ordlyd:

§ 22. Ansattes styrerepresentasjon i regionalt helseforetak

Inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i regionalt helseforetak og helseforetak som regionalt helseforetak eier.

Kongen kan gi forskrift om valget, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten og om avgjørelse av tvister om valget, samt om bortfall av vervet som styremedlem.

§ 23. Ansattes styrerepresentasjon i helseforetak

I helseforetak som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte.

Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, skal de ansatte velge ett styremedlem og varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av første ledd. Det kan inngås avtale mellom helseforetaket og fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte, om at de ansatte i stedet for dette styremedlemmet skal velge to observatører og varamedlemmer.

Kongen kan gi forskrift om beregningen av antall ansatte, herunder om bruk av gjennomsnittstall. § 22 annet ledd gjelder tilsvarende.