Høringsnotat med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger,attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger),og forslag om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplan

Lovforslag om arbeidsavklaringspenger Ot.prp.nr 4 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2008