Høringsnotat med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger,attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger),og forslag om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplan

Lovforslag om arbeidsavklaringspenger Ot.prp.nr 4 (2008-2009)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med arbeidsavklaringspenger, og forslag om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2008

Vår ref.: 200706340-/MOM

I Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering som ble lagt fram 3. november 2006 foreslår Regjeringen at rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad skal erstattes av en ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygdloven og at en skal ta i bruk systematiske arbeidsevnevurderinger som redskap og metode for å avklare brukerens behov for arbeidsrettet bistand.


Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med arbeidsavklaringspenger, og forslag om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner. Høringsnotatet er tilgjengelig på Arbeids- og inkluderingsdepartementet hjemmeside www.regjeringen.no/aid. Interesserte kan også få høringsnotatet ved henvendelse på tlf. 22 24 85 01.

Høringsfristen er 13. mars 2008. Uttalelsene sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (ebb@aid.dep.no) til departementet i Word-format eller tilsvarende, slik at de også kan gjøres tilgjengelig for synshemmede.


Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen.

Med hilsen


Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øystein Haram
avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Akademikerne
ALF as (Senter for arbeidslivsforberedelse)
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Attføringsbedriftene
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Departementene og Statsministerens kontor
Direktoratet for arbeidstilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forum for arbeid med bistand
Forum for arbeidstrening
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Husbanken
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kommunal Landspensjonskasse
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen Norge (LO)
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mangfold i arbeidslivet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Attføringsforum
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo kommune
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)