Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges meldeplikt om unaturlig dødsfall og lignende.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Vår ref.:

 

Lenke til høringsbrev i pdf-format

Adressater etter liste
  

 

Deres ref                  Vår ref                                              Dato
                               200802045-/ASD                                13.05.2008


 

Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges meldeplikt om unaturlig dødsfall og lignende.

Departementet ønsker å etablere et tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten ved alle tilfeller av plutselig uventet barnedød (barn i alderen 0 til 3 år). Undersøkelsen skal være et hjelpemiddel for å fastsette dødsårsak.

Ordningen innebærer at et team, i regi av spesialisthelsetjenesten, skal gjennomføre undersøkelse av dødsstedet. Teamet skal journalføre det som observeres, og dokumentasjonen skal inngå i journalen til det avdøde barnet. Viser dødsstedsundersøkelsen at dødsårsaken kan skyldes en straffbar handling, skal det gis melding til politiet, og dokumentasjonen skal utleveres til politiet. Hensikten med forskriftsendringene som foreslås i høringsnotatet er å gi nødvendig rettsgrunnlag for utlevering av opplysninger som nevnt til politiet. Forskriftsendring er nødvendig fordi det dreier seg om opplysninger som er omfattet av helsepersonells taushetsplikt.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementet på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Dersom en høringsinstans mener at høringsnotatet burde vært sendt til noen som ikke står oppført på høringslisten ber vi om å bli informert, slik at høringsnotat kan sendes.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet senest innen 1. september 2008 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til elena.carreno@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 05


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                        Anne Sofie von Düring
                                                                        seniorrådgiver


Vedlegg

Høringsliste:

Akademikerne
Ambulansehelsetjenesten Delta
Amnesty International Norge
Apotekforeningen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet

Datatilsynet
De regionale forskningsetiske komiteer
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening

Fagforbundet
Fagrådet for psykiatri
Familieterapi Instituttet
Farmasi forbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene

Institutt for samfunnsforskning

Justis- og politidepartementet

Kirkens Bymisjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kultur – og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter


Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsforeningen uventet barnedød
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt

Medborgernes Menneskerettighetskommisjon
Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NOVA

Organisasjonen Voksne for Barn

Redd barna
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stine Sofies Stiftelse
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

TEKNA

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen