Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet på høring. Behandlingsreiser til land med varmt og solrikt klima har som formål å gi bedre funksjon og livskvalitet for pasienter med enkelte kroniske sykdommer. En forskriftsfesting av kriteriene for tildeling av slike reiser og behandling av søknader vil styrke ordningens forutsigbarhet og posisjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2017

Vår ref.: 16/6691

Deres ref

Vår ref

Dato

 

16/6691-   PIAG

08.12.2016

 

 

Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et diagnosespesifikt behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. Tilbudet er et supplement til behandlingstilbud i Norge og er finansiert med en egen post på statsbudsjettet.

 

Departementet mener at kriterier for tildelingen av behandlingsreise og saksbehandlingen av søknadene bør reguleres i forskrift og foreslår i dette høringsnotatet et forslag til forskrift som rammer inn gjeldende ordning. Departementet har i forslaget til forskrift også regulert retten til å få dekket utgifter til ledsager på behandlingsreiser. I høringsnotatet foreslås det ikke endringer i pasientgruppene som omfattes av ordningen. Dette spørsmålet vil vurderes i forbindelse med de enkelte års budsjetter.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne siden: regjeringen.no  

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

  

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Høringsfristen er satt til 10. mars 2017.

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Pia Grude

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneombudet

Barnesykepleierforbundet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Blå Kors Norge

Datatilsynet

Delta

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Hørselshemmedes Landsforbund

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI

Kreftforeningen

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Revmatikerforbund

Norsk barnelegeforening

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk psykiatrisk forening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR, UiO)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pårørendealliansen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Unio

Unge funksjonshemmede

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening