Høringsnotat - offentlig pensjonsordning

Høringsnotat om forskriftsbestemmelser om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1.1 Innledning

I forbindelse med behandlingen av lov av 24. mars. 1999 nr. 16 om foretakspensjon vedtok Stortinget tidligere i år en ny bestemmelse i skatteloven som gir inntektsfradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning, jf. § 6-45 nytt annet punktum. Endringen i skatteloven gjelder fra og med inntektsåret 2000.

Departementet er i § 6-45 nytt tredje punktum gitt kompetanse til å fastsette vilkår for fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning. Vilkårene foreslås regulert i ny § 6-45 i Finansdepartementets skattelovforskrift, forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Forslaget til forskriftsbestemmelser fastsetter vilkår for når et foretak gis inntektsfradrag for kostnader til offentlig pensjonsordning.

1.2 Bakgrunn for forslaget

Etter skatteloven § 6-45 første punktum gis det bare inntektsfradrag for arbeidsgiver for premie til pensjonsordning som enten er pålagt i eller i henhold til lov eller pensjonsordning som fyller de vilkårene som følger av skatteloven § 6-46, det vil si någjeldende private tjenestepensjonsordninger etter skatteloven (TPES). De nærmere vilkår for TPES er fastsatt i de såkalte 1968-reglene, som er to forskrifter med hjemmel i skatteloven. Lov av 24. mars 1999 nr. 16 om foretakspensjon trer i kraft 1. januar 2001 og avløser 1968-reglene.

De kommunale pensjonsordningene og Statens Pensjonskasse har på enkelte områder gunstigere vilkår i sine pensjonsordninger enn det vilkårene i 1968-reglene og lov om foretakspensjon tillater. For stat og kommune som arbeidsgiver er spørsmålet om det kan innrømmes fradrag uten betydning, fordi stat og kommune som hovedregel er fritatt for skatteplikt.

Det offentlige kan av ulike grunner velge å skille ut virksomhet fra den offentlige forvaltningen og organisere denne i egne rettssubjekter eller legge oppgaver eller virksomhet som naturlig hører inn under stat eller kommune til egne rettssubjekter. Dette omtales nedenfor som fristilt virksomhet. Dersom den fristilte virksomheten er skattepliktig oppstår det spørsmål om foretaket som har slik fristilt virksomhet, kan ha offentlig pensjonsordning for sine ansatte og likevel få inntektsfradrag for kostnadene.

For fristilt statlig virksomhet kan Stortinget fatte vedtak om at de ansatte kan være medlemmer av Statens Pensjonskasse, jf. lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 5 annet ledd. Foretak med fristilt statlig virksomhet vil i så fall gis inntektsfradrag etter skatteloven § 6-45 første punktum fordi pensjonsordningen er lovregulert.

Offentlig pensjonsordning i kommunal sektor er i motsetning til det som er tilfelle i statlig sektor, ikke regulert i lov. Skatteloven § 6-45 første punktum gir således ikke hjemmel for inntektsfradrag for fristilt kommunal virksomhet med offentlig pensjonsordning. I Ot.prp. nr. 47 (1998-99) ble det foreslått at foretak med fristilte kommunal virksomhet i løpet av en overgangsperiode skulle tilpasse sine pensjonsordninger til lov om foretakspensjon for å oppnå inntektsfradrag. Det ble ikke foreslått endringer i skatteloven for pensjonsordninger i fristilt statlig virksomhet.

Under Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 47 (1998-99) ble det lagt til grunn at fristilt kommunal virksomhet i praksis tidligere er gitt inntektsfradrag for innbetalt premie til kommunal pensjonsordning. I Innst. O. nr. 50 (1999-2000) uttalte Finanskomiteen at de ønsket en videreføring av denne praksisen. Det ble deretter vedtatt et nytt annet punktum i skatteloven § 6-45 der det " gis fradrag for kostnad til sikring av pensjon i offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold".

Endringen i skatteloven § 6-45 innebærer etter departementets syn også at ansatte i foretak med fristilt kommunal virksomhet gis rett til inntektsfradrag for innbetaling til offentlig pensjonsordning etter skatteloven § 6-47.

Samtidig med vedtagelsen av nytt annet punktum i skatteloven § 6-45 ble departementet i nytt tredje punktum gitt kompetanse til å fastsette vilkår for fradrag for kostnader til sikring av offentlige pensjonsordning i arbeidsforhold.

1.3 Nærmere om forslaget

Avgrensning

Som nevnt kan fristilt statlig virksomhet opprettholde medlemskap for sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Foretak med fristilt statlig virksomhet vil i så fall gis inntektsfradrag etter skatteloven § 6-45 første punktum fordi pensjonsordningen er lovregulert. Samtidig vil statlig fristilt virksomhet omfattes av skatteloven § 6-45 annet punktum. Fordi statlig fristilt virksomhet vil ha fradragsrett etter første punktum er det, etter departementets vurdering, inntil videre ikke behov for en nærmere regulering av vilkårene for fradrag for fristilte statlige virksomheter etter annet punktum. Utkastet til forskrift gjelder derfor bare foretak med fristilt kommunal virksomhet.

1.3.1 Krav til pensjonsordningen

Departementet legger til grunn at pensjonsordninger i kommunalt fristilt virksomhet som kan omfattes av begrepet offentlige pensjonsordninger i skatteloven § 6-45 annet punktum bør tilsvare pensjonsordninger til kommunalt ansatte. Departementet har på denne bakgrunn funnet det hensiktsmessig å definere offentlig pensjonsordning i forslaget ved å henvise til vilkårene i forskrift av 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte.

1.4 Krav til foretaket

I forslaget til forskrift foretas det en avgrensning av hvilke foretak som gis inntektsfrdrag etter skatteloven § 6-45 annet punktum. Etter departementets vurdering må fradragsretten begrenses til foretak som har en klar tilknytning til kommunen. Tilknytningen kan enten være i form av en kommunal eierandel eller at kommunen bidrar økonomisk eller har avgjørende innflytelse i styrende organer.

Under behandlingen av Ot.prp. nr. 47 (1998-99) la finanskomiteen til grunn at fristilt kommunal virksomhet i praksis var gitt inntektsfradrag for innbetalt premie til tariffestet kommunal pensjonsordning. I Innst.O. nr. 50 (1999-2000) uttalte finanskomiteen at den ønsket en videreføring av denne praksisen.

Departementet antar at en slik videreføring kan sikres ved at Kredittilsynets praksis for når fristilt virksomhet kan ha pensjonsordning i kommunal pensjonskasse, i hovedsak legges til grunn. I følge Kredittilsynets standardvedtekter for kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser skal vedtektene inneholde en bestemmelse som gjelder ved opptak av foretak mv. i pensjonskassen. Denne bestemmelsen fastsetter at pensjonskassen kan omfatte pensjonsordning i foretak hvor kommunen eier mer enn 50 prosent av aksjene eller selskapsandelene eller pensjonsordning for andre foretak eller stiftelser med nær tilknytning til kommunen.

Departementet legger i utkastet til forskrift til grunn at det skal være et krav til kommunal eierandel på 50 prosent eller mer. Kravet til eierandel kan ikke erstattes med annen form for tilknytning til kommunen. Kravet er som nevnt ovenfor, i overensstemmelse med Kredittilsynets standardvedtekter for kommunale pensjonskasser. Når kommunen har en egen pensjonskasse vil kravet innebære en direkte videreføring av praksis. Etter departementets vurdering er det rimelig å legge det samme kravet til eierandel til grunn når kommunen har pensjonsordningen i Kommunal Landpensjonskasse (KLP) eller et livsforsikringsselskap. Det foreligger etter departementets syn ikke forhold som tilsier at tilknytningskravet bør vurderes annerledes i disse tilfellene.

Kommuner kan også overføre virksomhet til en selveiende innretning eller foretak, for eksempel en stiftelse. I slike tilfeller kan tilknytningskravet ikke baseres på et krav om eierandel. I Kredittilsynets standardvedtekter for kommunale pensjonskasser er det for disse tilfellene stilt opp et krav om nær tilknytning til kommunen. I utkastet til forskrift foreslår departementet at det oppstilles et tilsvarende krav om nær tilknytning til kommunen.

Departementet foreslår at Kredittilsynet skal avgjøre om tilknytning til kommunen er så nær at foretaket eller innretningen omfattes av bestemmelsen i skatteloven § 6-45 annet punktum. Det legges til grunn at dette vil være den samme vurderingen som den Kredittilsynet allerede foretar ved opptak av pensjonsordninger i kommunale pensjonskasser. I Kredittilsynets godkjennelsespraksis er det blant annet lagt vekt på om virksomheten ligger naturlig inn under "offentlig virksomhetsområde". Det er også av betydning om det offentlige hadde måttet drive tilsvarende virksomhet. Det er imidlertid ikke stilt krav om at virksomheten må være lovpålagt.

1.4.1 Opplysningsplikt

Departementet foreslår at det tas inn en bestemmelse som pålegger foretaket og den institusjon som forvalter pensjonsordningen å påse at vilkårene i forslaget til enhver tid er oppfylt. Det skal gjøres ved at alle premiekvitteringer mv. og oppgaver til ligningsmyndigheten skal påføres at det gjelder pensjonsordning i foretak i samsvar med forslaget. Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven. Bestemmelsen viderefører et prinsipp om at ligningsmyndighetene har en rett til å legge til grunn at vilkårene for inntektsfradrag etter forslaget er oppfylt. Den kommer i tillegg til den opplysnings- og oppgaveplikt som følger av ligningsloven med tilhørende forskrifter.

Forslag til forskrift om inntektsfradrag for foretak med fristilt offentlig virksomhet til offentlig pensjonsordning

(Hjemmel i skatteloven 6-45 tredje punktum)

§ 6-45. Sikring av pensjoner

Arbeidsgivers tilskudd til kommunal pensjonsordning

§ 6-45-1 Anvendelsesområde

Bestemmelsene i denne forskrift § 6-45 regulerer adgangen til fradrag for tilskudd til offentlig pensjonsordning.

§ 6-45-2 Vilkår for fradrag

(1)Det gis bare fradrag for tilskudd til pensjonsordninger som er i overensstemmelse med forskrift av 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte.

(2)Rett til fradrag har

a.foretak med kommunal eierandel på femti prosent eller mer,

b.selveiende innretning eller foretak med nær tilknytning til kommunen. Kredittilsynet avgjør om tilknytningen til kommunen er nær.

§ 6-45-3 Opplysninger

(1)Det skal fremgå av premiekvitteringer mv. og oppgaver til ligningsmyndighetene at dokumentene gjelder pensjonsordning i foretak eller stiftelse etter denne forskrift § 6-45.

(2)Foretaket og den institusjonen som forvalter pensjonsordningen er ansvarlige for at opplysninger som fremgår av dokumentene etter første ledd er riktige.