Høringsnotat om endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i kommunehelsetjenesteloven § 2-1 om rett til helsehjelp og forslag om en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 1-3 femte ledd og sosialtjenesteloven § 4-6 om en verdig eldreomsorg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.10.2009

Vår ref.:

Adressater i følge liste
  

 

Deres ref                  Vår ref                                   Dato
                               200902523-/KTA/HJS              29.06.2009

Høringsnotat om endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i kommunehelsetjenesteloven § 2-1 om rett til helsehjelp og forslag om en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 1-3 femte ledd og sosialtjenesteloven § 4-6 om en verdig eldreomsorg.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008 inngikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre avtale om Omsorgsplan 2015. I avtalen fremgår det bl a at partene er enige om at det ”i arbeidet med en felles helse- og sosiallovgivning, skal utformes en verdighets¬garanti som blant annet hensyntar forslagene i Dok 8:104 om en verdighetsgaranti og kvalitetsforskriften, herunder dagtilbud, måltider osv”.

Regjeringen har gjennom Omsorgsplan 2015 tatt grep om kvalitets-, kapasitets- og kompetanseutfordringene i omsorgstjenesten. I tillegg til dette er det nødvendig å vurdere lovvirkemiddelet for å sikre at enkeltgrupper ikke kommer urimelig ut i forhold til den generelle innsatsen i omsorgstjenesten. Det foreslås derfor å presisere kommune¬helsetjeneste¬loven slik at det klart fremgår at enhver har rett til et verdig tjenestetilbud når han eller hun har behov for det. I tillegg foreslås en forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven som nærmere spesifiserer kommunenes plikter innenfor eldreomsorgen. Forskriften bygger på elementene som fremgår av Dok 8:104 (2006-2007). Forskriften presiserer hvordan kommunene bør innrette innholdet i tjenestene for å oppfylle målsettingene om en verdig eldreomsorg.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes innen 29. oktober 2009.

Høringsuttalelsene kan sendes elektronisk til
postmottak@hod.dep.no


Med vennlig hilsen


Anne-Cathrine Haug Jørgensen e.f.
avdelingsdirektør
                                                            Hans-Jacob Sandsberg
                                                            seniorrådgiver

Høringsinstanser – Et verdig tjenestetilbud

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Autismeforeningen i Norge
Cerebral Parese foreningen
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Kreftforening
Den norske legeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo (eldreombudet)
Helsetilsynet i fylkene
Kirkens bymisjon
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nettverket for Private helsevirksomheter
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Palliativ forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
NOVA
PARAT-Helse
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Sametinget
Seniorsaken i Norge
Senter for seniorpolitikk
SINTEF-Helse
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Til toppen