Høringsnotat om endringer i ligningsloven

Høringsnotat om endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordningResultat: Ot.prp. nr. 1(2000-2001)Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2209 SA KMF/KR

12.5.2000

Høringsnotat om endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordning

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordning. Forslaget til endringer er begrunnet i at departementet vurderer å innføre forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordning på landsbasis.

I høringsnotatet går departementet inn for at reglene om forhåndsutfylt selvangivelse integreres i ligningsloven. Departementet foreslår derfor en rekke endringer i ligningsloven under punkt 3 i høringsnotatet. Det foreslås at reglene i forskrift om prøvedrift av forhåndsutfylt selvangivelse i hovedsak videreføres.

Som vedlegg til departementets høringsnotat følger Skattedirektoratets brev av 11. april 2000 til Finansdepartementet hvor det foreslås at ligningsnemndene gjøres til rene klageorganer. Det er reglene om forhåndsutfylt selvangivelse som har aktualisert spørsmålet. Departementet har med interesse merket seg direktoratets syn, og ber om høringsinstansenes syn også på dette spørsmål.

Finansdepartementet ber høringsinstansene om å gi uttalelse til de vedlagte forslagene innen 14. august.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
ekspedisjonssjef

Kristin Flagstad
rådgiver

Saksbehandler: Kristin Flagstad telefon 22 24 42 72