Høringsnotat om endringer i selskapsskattelovens

regler om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og aksjelovgivning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

(Se vedlagte liste)

Deres ref

Vår ref

Dato

98/8382 FT/GHL

22.10.1998

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endring av reglene om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og aksjelovgivning.

Skattefritak ved fusjoner og fisjoner er betinget av at omorganiseringen skjer med skattemessig kontinuitet. I høringsnotatet foretar departementet en gjennomgang av dette vilkåret, og da med særlig vekt på at det skal skje en videreføring av skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs. Det vurderes hvordan det skattemessige kontinuitetskrav stiller seg i forhold til at den nye regnskaps- og aksjelovgivningen fastsetter at fusjoner og fisjoner i hovedregelen skal gjennomføres etter et transaksjonsprinsipp, og at den såkalte fordringsmodellen skal gjelde ved konsernfusjoner og -fisjoner. På bakgrunn av gjennomgangen foreslår departementet flere presiseringer i selskapsskattelovens regler om fusjon og fisjon. Etter departementets vurdering innebærer ingen av forslagene noen realitetsendring i forhold til gjeldende rett.

I høingsnotatet foreslås også endringer i reglene i selskapsskatteloven § 1-6 om korreksjonsinntekt som følge av det ved den nye regnskapsloven innføres nye regler om regnskapsmessig behandling av egen aksjer.

Departementet ønsker kommentarer til både vurderinger, løsninger og utkast til lovtekst. Det understrekes at alle vurderingene i høringsnotatet er foreløpige og at utfallet av høringen avventes før endelig standpunkt tas.

Departementet tar sikte på å fremme eventuell proposisjon for Stortinget innen utgangen av året. Høringsfristen er derfor satt til mandag 30. november 1998. Det kan ikke påregnes fristforlengelse.


Med hilsen

Knut Erik Omholt
ekspedisjonssjef

Bjørn Tingvold
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Lovrådgiver Vibeke Parr telefon: 22 24 42 83

Vedlegg