Høringsnotat om ny forskriftsbestemmelse om skattefritak for privat bruk av arbeidsgivers datautstyr

Høringsfrist: 16. desember 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Vår ref

Dato

02/2622 SL SWF/KR

14.09.2002

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag med forslag til ny forskriftsbestemmelse om skattefritak for privat bruk av arbeidsgivers datautstyr.

Departementet foreslår i høringsnotatet å regelfeste den praksis som i dag er gjeldende på dette området. Ut over dette har departementet funnet det nødvendig å presisere vilkårene for skattefritaket noe nærmere.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet innen 16. desember 2002.

En kopi av brevet er sendt til Stortingets finanskomite.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f
avdelingsdirektør

Jørgen Winsnes
lovrådgiver

Vedlegg