Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift

Resultat: Lovendringene er vedtatt og sanksjonert med ikrafttredelse 4. mai 2012. Fra samme tidspunkt trådte også ny forskrift i kraft (forskrift 4. mai 2012 nr. 400 om pliktmessig avhold for helsepersonell).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010

Vår ref.: 200904485-/RH

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lovendringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 8 om pliktmessig avhold samt forslag til en forskrift om pliktmessig avhold.

Høringsfristen er 15. september 2010.

Hensikten med forslagene er å bidra til at helsepersonell ikke ruser seg verken i eller forut for arbeidstiden. Det er derfor foreslått et forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner. Videre er det foreslått at arbeidsgiver eller Helsetilsynet i fylket kan pålegge det aktuelle helsepersonellet å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om inntak av rusmidler i eller i forkant av tjenestetiden. For det tilfellet at helsepersonell skulle nekte å avgi prøver, er det foreslått at helsepersonellet kan bli fremstilt for prøvetaking med bistand fra politiet.

Departementet har allerede hjemmel i helsepersonelloven § 8 tredje ledd til å gi forskrift om å kunne pålegge helsepersonell å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om inntak av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt til å kunne gi bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner.

For at det også skal kunne gis forskrift om å kunne pålegge helsepersonell å avgi prøver ved mistanke om inntak av alkohol eller andre rusmidler i forkant av at tjenestetiden begynner, samt at det skal være mulig å fremstille for prøvetaking ved politiets hjelp i de tilfellene helsepersonell nekter å avlegge prøve, er det foreslått en lovendring i helsepersonelloven § 8, slik at hjemmelen for å gi forskrift også omfatter disse forholdene. Foreslåtte forskriftsbestemmelser om disse forholdene forutsetter at
Stortinget vedtar det foreslåtte lovforslaget. Under denne forutsetning sender likevel departementet også disse forskriftsbestemmelsene på høring slik at høringsinstansene får seg forelagt hele sakskomplekset samlet.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merknader kan også sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer

 

Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør

                                                                               Ragna Hirsch
                                                                               seniorrådgiver
 

 

Akademikerne
Apotekforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Aleris Helse

Barneombudet
Bergen tingrett
Bioteknologinemnda
Blå Kors Norge
Borgarting lagmannsrett
Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen
Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter
Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kinesiologiforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den rettsmedisinskekommisjon
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
Det Norske Diakonforbund
Domstoladministrasjonen
Drammen private sykehus

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Farmasi Forbundet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forskningsstiftelsen FAFO
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS

Gulating lagmannsrett

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyesterett

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Klagenemnda for behandling i utlandet
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommuneadvokaten i Oslo
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftregisteret

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkestannleger
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen

Mattilsynet
Mental Helse Norge
M.E. Nettverket i Norge
MS – forbundet

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for private helsevirksomheter
NOKUT
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Landsforbund av Homopraktikere
Norges Naprapatforbund
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Akupunkturforening
Norsk Audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for klassisk osteopati
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP
Norsk Forening for helhetsmedisin
Norsk Forening for medisinsk akupunktur
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Ortoptister forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo politidistrikt
Oslo tingrett

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens senter for Ortopedi
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Trondheim Tingrett
Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Vestlandske Blindeforbund
Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

 

Til toppen