Høring - Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til en ny bestemmelse om innhenting av politiattest med hjemmel i energiloven § 9-5 tredje ledd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.01.2019

Vår ref.: 18/1744

Forslaget innebærer at beredskapsmyndigheten får hjemmel til å gi forskrift om at enheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon kan kreve fremlagt politiattest fra personer som skal få tilgang til klassifiserte anlegg.

Utfyllende bestemmelser om innhenting og bruk av politiattest forutsettes presisert i forskrift. Slike presiseringer planlegges inntatt i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen av 7. desember 2012 nr. 1157 (beredskapsforskriften).

Høringsfristen er 18. januar 2019.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Charlotte Heberg Trondal, e-post Charlotte-Heberg.Trondal@oed.dep.no og telefon 22 24 63 12.

Med hilsen 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Charlotte Heberg Trondal

seniorrådgiver

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon