Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx. 2009 med hjemmel i lov av 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-4.

I

I forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
1. Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Statens landbruksforvaltning og har fått tildelt brukernavn og passord for å delta på auksjon.
2. Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling.
3. Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Statens landbruksforvaltning, jf. § 23.

4. Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V).
5. Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel.
6. Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for.
 
7. Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Statens landbruksforvaltning på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks.

§ 17 skal lyde:

§ 17. Bud
Bud skal gis elektronisk i Statens landbruksforvaltnings auksjonssystem og anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet.
Bud skal gis pr. hele kilo, med unntak for kornkvotene hvor budet skal gis pr. tonn.
Bud for kvoter som auksjoneres i kilo skal gis i kronebeløp med to desimaler. Minimumsbudet skal være kr 0,01 pr. kilo og minste budøkning kr 0,01 pr. kilo. For kvoter som auksjoneres i tonn skal minstepris være kr 10 pr. tonn, og minste budøkning være i hele kroner og minimum kr 1 pr. tonn. 

§ 18 skal lyde:

§ 18. Åpningsbud
Innenfor minimums- og maksimumsandel fastsatt av Statens landbruks-forvaltning, jf. § 14, kan budgiver i sitt første bud velge hvor stor mengde det bys på.
 Frist for å legge inn første bud er 30 minutter før åpningstidspunktet for auksjonen, jf. § 13. Budgiver skal gis anledning til å legge inn bud i en periode på minimum 24 timer før fristen for å legge inn første bud går ut. I denne perioden kan budgiver endre sitt opprinnelige bud. Budet offentliggjøres ikke før åpningstidspunktet.
 Dersom en budgiver legger inn sitt første bud etter at fristen for dette har gått ut, avvises budet slik at budgiver utelukkes fra auksjonen.

§ 19 skal lyde:

§ 19. Videre budgivning
Etter åpningstidspunktet for auksjonen forlenges auksjonen med et tidsintervall angitt av Statens landbruksforvaltning. Tidsintervallet fornyes hver gang det legges inn nytt bud.
Tollkvoten fordeles til budgiver eller budgivere med høyeste bud. I tilfeller hvor denne eller disse ikke har lagt inn bud på hele kvoten, eller tildelingen begrenses av regelen om maksimalgrensen for kvoten, fordeles resterende kvote til budgiver eller budgivere med nest høyeste bud osv. inntil hele kvoten er fordelt. Ved like bud hvor mengden det er budt på til sammen medfører at totalt kvantum for kvoten overskrides, må budgiverne akseptere at det foretas en forholdsvis avkorting i mengden som tildeles budgivere med like bud.
Nytt bud kan ikke innebære endring av kvantum i forhold til budgivers første bud, jf. § 18. Så fremt budprisen økes, kan budgivere som ikke har fått tildeling eller har fått avkortet mengde i samsvar med reglene i annet ledd tredje punktum, likevel redusere mengden i det nye budet ned til tildelt kvantum.

§ 23 andre ledd skal lyde:

Kjøper må oppfylle vilkårene i § 4, jf. § 15 tredje ledd siste punktum. Selger skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel. Dersom vilkårene i § 4, jf. § 15 tredje ledd er oppfylt, utstedes innførselstillatelse for tollkvote til kjøper i samsvar med § 21 annet og tredje ledd.

II

I tabell under vedlegg 1 til forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende tillegg:

I
Produkt
II
Tolltariffens varenummer
III
Tollsats
(kr/kg)
IV
Mengde
(tonn)
V
Kvote-periode
VI
Import-land
VII
For-deling
VIII
Avtale
 
IX
Note
Durum hvete 10.01.1000 Tollfritt  10 000  Kalenderåret Canada  A2  Frihandels-avtale
Kattemat 23.09.1012 Tollfritt  1 000 Kalenderåret  Canada A2 Frihandels-avtale
 

III

Endringene trer i kraft straks.