Høringsutkast - Forskrift om endringer i forskrift - regnskapsregler for føring av inntekter

Høringsutkast

Forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den xx. september 2004 med hjemmel i lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner §§ 46 nr. 8 og 48 nr. 6.

I

I forskrift av 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endringer.

I § 2 (Definisjoner) bokstav i) skal nytt annet punktum lyde:

”Ved salg av finansielle anleggsmidler, kan en andel av salgsinntekten regnes som løpende inntekt etter nærmere regler i forskrift 15.12.2000

nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3 fjerde ledd.”

§ 5 (Årsbudsjettets deler) femte ledd nr. 2 skal lyde:

”Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter, jf. likevel forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3 fjerde ledd.”

II

I forskrift av 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endringer.

§ 3 (Årsregnskapet) tredje ledd nr. 2 skal lyde:

”Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter, jf. likevel fjerde ledd.”

I § 3 (Årsregnskapet) skal nytt fjerde ledd lyde:

”Dersom kommunen eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet, kan en andel av salgsinntekten, ved salg av kommunens eller fylkeskommunens finansielle anleggsmidler i selskapet, regnes som avkastning på innskutt kapital. Avkastning på innskutt kapital kan regnes som løpende inntekt. Som øvre grense for avkastning på innskutt kapital skal regnes det beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper §§ 8-1 beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket utbytte utbetalt i salgsåret."

I § 3 (Årsregnskapet) skal nytt femte ledd lyde:

" Bestemmelsen i fjerde ledd kommer til anvendelse for udisponerte inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt fra og med 1. januar 1997. Bestemmelsen i fjerde ledd kommer ikke til anvendelse for udisponerte inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt før denne dato.”

§ 3 (Årsregnskapet) nåværende fjerde og femte ledd blir sjette og syvende ledd.

I § 5 (Noter til årsregnskapet) første ledd skal ny nummer 8 lyde:

”8. Ved salg av finansielle anleggsmidler der en andel av salgsinntekten er regnet som tilbakeholdt avkastning og løpende inntekt, skal beregnet tilbakeholdt avkastning spesifiseres.”

III

Endringene trer i kraft xx. september 2004.