Høringsutkast - regler om borettsregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2004

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2599-4 HA

27.04.2004

Vedlagt følger et høringsutkast med:

  1. Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova),
  2. Forslag til forskrift om registrering av rettserverv i andeler i borettslag og
  3. Forslag til forskrift om standardisert oppsett for blanketter til registrering i borettsregister.

Vedlegg 1 til dette høringsutkastet består av 5 pdf-dokumenter listet opp under:

Vedlegg 2 til dette høringsutkastet består av 1 pdf-dokument listet opp under:

Bakgrunn

I den nye borettslagsloven er det bestemt at rettigheter i andeler i borettslag sikres rettsvern ved registrering av retten i et borettsregister. Stortinget vedtok at private eller offentlige aktører som oppfylte vilkår fastsatt i forskrift, skulle ha rett til å drive konkurrerende borettsregistre. Videre forutsatte Stortinget at man gjennom forskrifter gav utfyllende bestemmelser om selve registreringsarbeidet.

En ekstern arbeidsgruppe, under ledelse av sorenskriver Knut Almaas i Trondheim, har i denne forbindelse laget forslag til utfyllende forskrifter. Forskriftene bygger på tilsvarende forskrifter for tinglysing i fast eiendom. Arbeidsgruppen har likevel foreslått en del tilpassinger, som følge av at borettsregistrene skal kunne konkurrere om kundene.

Departementet mener at arbeidsgruppens forslag i det alt vesentlige gir en god regulering av forholdene. Departementet har derfor i det alt vesentlige lagt arbeidsgruppens forslag til grunn i vedlagte høringsutkast. Departementet har likevel foreslått noen endringer. Det blir blant annet foreslått at enkelte endringer innarbeides direkte i den nye borettslagsloven i stedet for regulering gjennom forskrift.

Departementet viser for øvrig til vedlagte høringsutkast, hvor det innledningsvis er gitt en noe mer fyldig omtale av bakgrunnen for forslagene og enkelte merknader til utkastet til forskrift om registrering av rettserverv i andeler i borettslag.

Særlige spørsmål

Utkastet til forskrifter er relativt detaljert. Departementet oppfordrer derfor høringsinstansene til å uttale seg om forskriftene bør forenkles.

Departementet vil videre peke på at det foreslås at registereier må være forberedt på å være registerfører for samtlige borettslag i landet. Videre er det ikke foreslått å fastsette maksimalsatser for registreringsarbeidet. Departementet ber høringsinstansene særlig vurdere disse forslagene.

Høringsfrist

Høringsfristen er mandag 7. juni 2004.

Av hensyn til den videre oppfølging av utkastet til regelverksendringer, kan man ikke påregne at det vil bli gitt fristforlengelse.

Med hilsen


Einar Aarskog (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Harald Assev
seniorrådgiver