Høringsuttalelser til høringsnotat om lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang mv overfor personer med demens

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsuttalelser til høringsnotat om lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang mv overfor personer med demens

Alle høringssvar Sosialdepartementet har mottatt elektronisk er lagt ut på nettet. Opplysninger om øvrige høringssvar fås ved henvendelse til: Hanne R. Jensen, tlf. 22 24 85 89, Sosialpolitisk avdeling, Sosialdepartementet

Oversikten viser ikke alle høringssvar da mange høringsinstanser ikke har sendt uttalelsen i elektronisk versjon. Følgende svar foreligger i word-format:

Kommuner:

Fylkesmenn:

Fylkesleger:

Andre: