Hovedpunkter i reglene om føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap)

Endring i regnskapsforskriften – Føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler (herunder aksjer i kraftselskap)

Kommunal- og regionaldepartementet har den 22. september 2004 fastsatt regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler, herunder salg av aksjer i kraftselskap. Reglene er fastsatt ved endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Reglene regulerer inntektsføringen av nevnte salgsinntekter, og på denne måten bruken av inntektene. Hovedformålet med reglene er å likestille håndteringen av inntekter fra salg av kraftaksjer foretatt i perioden 1997 til 2000, med håndteringen av inntekter fra salg foretatt i 2001 og senere. Etter endringene i økonomibestemmelsene i kommuneloven i 2001, har det vært antatt lovstridig å regne en andel av udisponerte midler fra salg av kraftaksjer foretatt i 2000 eller tidligere, som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt (jf. foreløpig standard for god kommunal regnskapsskikk KRS (F) nr. 4 om avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet).

Forskriftsreglene gir med dette god kommunal regnskapsskikk anvendelse også for salgsinntekter fra 1997 til 2000. Salgstidspunktet vil således ikke være avgjørende for hvordan midlene kan disponeres.

Hovedpunktene i reglene er:

  • ved salg av finansielle anleggsmidler i 2004 eller senere, skal en andel av salgsinntekten regnes som avkastning på innskutt kapital
  • avkastning på innskutt kapital skal regnes som løpende inntekt
  • avkastning på innskutt kapital skal beregnes ut fra hva kommunen/fylkeskommunen maksimalt kunne fått som utbytte fra selskapet, målt etter aksjelovens utbytteregler
  • det er en forutsetning at kommunen/fylkeskommunen, alene eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner, har bestemmende innflytelse over utbytteutbetalingen fra selskapet
  • udisponerte midler på investeringsfond fra salg foretatt i perioden 1997 til 2003 skal omklassifiseres til driftsfond

Reglene er basert på regnskapsstandard utformet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Disse reglene videreføres nå i forskrifts form, og ikke i standard for god kommunal regnskapsskikk.