Høyring – forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane m.m)

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i kommunelova, inndelingslova, lov om interkommunale selskap, kvitvaskingslova, revisjonsforskrifta og kontrollutvalforskrifta.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.09.2011

Vår ref.: 11/1383-1 ERA

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i kommunelova, inndelingslova, lov om interkommunale selskap, kvitvaskingslova, revisjonsforskrifta og kontrollutvalforskrifta.

Høyringsnotat er ei oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane frå desember 2009. Vi ber om å få vite kva syn høyringsinstansane har også på tilrådingane som departementet omtalar i høyringsnotatet, men ikkje følgjer opp med forslag til endringar.

Eventuelle merknader til forslaga kan sendast til postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merkt sak 11/1383. Frist er sett til 15. september 2011.

Vi gjer merksam på at også andre enn dei som står på høyringslista kan sende inn merknader. Alle svar blir lagt ut på departementet sine nettsider.

Med helsing


Anne Nafstad Lyftingsmo
ekspedisjonssjef

Sølve Monica Steffensen
avdelingsdirektør

Departementene
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuner
Registrerte politiske partier
Sametinget

Longyearbyen lokalstyre
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard

Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Helsedirektoratet
NAV
Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Helsetilsynet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Mattilsynet

Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes forening

Akademikerne
Delta
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk sykepleierforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund
Norges Kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening
Folkehelseinstituttet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges velforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pasientforening
Norsk rådmannsforum
NORVAR – Norsk Va-verk forening
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Forum for Kontroll og Tilsyn