Høyring - endringar i vegtrafikklova knytt til andre rusmiddel enn alkohol

Samferdselsdepartementet sender på høyring rapporten "Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven".

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 30.06.2009

Ved brev av 23. mai 2007 nedsette Samferdselsdepartementet i samråd med Justisdepartementet, ei arbeidsgruppe som skulle ha til oppgåve å greie ut moglege endringar i vegtrafikklova knytt til køyring under påverknad av andre rusmiddel enn alkohol. Nedsetjinga av arbeidsgruppa var eit ledd i oppfylginga av rapporten ”Forslag til tiltak mot kjøring av motorvogn under påvirkning av andre rusmiddel enn alkohol” og omtale i St. prp nr. 1 (2006-2007).

Resultat:

Prop. 9 L (2010–2011) - Endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)