Høyring - Forslag til endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2007