Høyring - forslag til endringar i vallova og kommunelova

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i vallova og kommunelova. I høyringsnotatet har departementet også ein gjennomgang av evalueringa etter lokalvalet i fjor haust.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2008

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i vallova og kommunelova. I høyringsnotatet har departementet også ein gjennomgang av evalueringa etter lokalvalet i fjor haust. Også instansar og personar som ikkje står oppført på høyringslista kan gje høyringssvar. Høyringssvar skal sendast på e-post til postmottak@krd.dep.no eller per post til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep., 0032 Oslo.

Vår ref.: 08/1060

Til høyringsinstansane etter adresseliste

 

Høyring - forslag til endringar i vallova og kommunelova
Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i vallova og kommunelova, jf. vedlagte høyringsnotat. I høyringsnotatet har departementet også ein gjennomgang av evalueringa etter lokalvalet i fjor haust.

Departementet ber om at merknader til forslaga vert sendt oss  innan 30. september 2008. Høyringssvar kan sendast postmottak@krd.dep.no merka sak 08/1060, eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelinga, Postbok 8129 Dep., 0032 Oslo. Alle høyringssvar vert lagt ut på departementet sine nettsider.

Med helsing


Helga Hjorth (e.f.)
avdelingsdirektør Marianne Riise
seniorrådgiver


VEDLEGG

 

Høyringsinstansar

Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Kommuner
Registrerte politiske partier

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksarkivet
Riksrevisjonen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Diskriminerings- og likestillingsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Statens helsetilsyn

Forbrukerrådet

Norges forskningsråd
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Valgforum
Faglig forum for formannskapssekretærer

NRK
NTB
TV2
Harstad-gruppen

 

Alle dokumentene er publisert i pdf-format, dato for publisering i parentes. Uttalelsene blir publisert fortløpende og listen ble sist oppdatert 29.10.2008.

 

Til toppen