Høyring - ny lov om bustøtte

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høyring utkast til ny lov om bustøtte og endringar i forskrift 19.06.2009 nr. 699 om bustøtte.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høyring utkast til ny lov om bustøtte
og endringar i forskrift 19.06.2009 nr. 699 om bustøtte.

Vår ref.: 11/530-1 RAV

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høyring utkast til ny lov om bustøtte
og endringar i forskrift 19.06.2009 nr. 699 om bustøtte (vedlegg 1).

Framlegget går ut på å forenkle regelverket for bustøtte og gjere det meir brukarvenleg og tilgjengeleg. Departementet føreslår å samle regelverket i ei eiga lov om bustøtte og ei forskrift. Framlegget er difor hovudsakleg av rettsteknisk karakter. I tillegg blir det føreslått nokre materielle endringar i både lova og forskrifta. I høyringsnotatet blir det gjort greie for innhaldet i framlegget og bakgrunnen for dette.

Utkast til høyring er lagt ut på nettsidene til departementet.

Ei liste over høyringsinstansane følgjer med (vedlegg 2). Vi ber om at eventuelle
merknader til framlegget blir sende Kommunal- og regionaldepartementet innan 1.
september 2011
. Dersom det er mogleg, ber vi om at merknadene blir sende per epost til postmottak@krd.dep.no.

Med helsing

 

Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

         
 Sven Olav Gunnerud
 avdelingsdirektør

 

Vedlegg: Høringsnotat og høringsinstanser

Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Arbeidsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
KS
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
Oslo kommune
Bærum kommune
Asker kommune
Nesodden kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Sola kommune
Sandnes kommune
Tromsø kommune
Drammen kommune
Sykkylven kommune
Kristiansund kommune
Alstadhaug kommune
Steinkjer kommune
Malvik kommune
Førde kommune
Arendal kommune
Eidsvoll kommune
Vennesla kommune
Eidsberg kommune
Skedsmo kommune
Frogn kommune
Lørenskog kommune
Oppegård kommune
Målselv kommune
Øyer kommune
Elverum kommune
Husbanken
Klagenemnda til Husbanken
Husleietvistutvalget
Statens lånekasse for utdanning
Statens innkrevingssentral
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nav
Forum for offentlig service
Datatilsynet
Riksrevisjonen
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Regjeringsadvokaten
Forbrukarrådet
Den Norske Advokatforening
Huseiernes landsforbund
Leieboerforeningen
Juss-Buss
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Ensliges landsforbund
Funksjonshemmedes fellesforbund
Unge funksjonshemmede
Fattighuset
Kirkens bymisjon
Norsk Pensjonistforbund
Seniorsaken

Til toppen