Høyring - utkast til endringar av industrikonsesjonslova, vassdragsreguleringslova og energilova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2009

Vår ref.:

Høyringsbrev i pdf-format

 

Høyring – utkast til endringar av industrikonsesjonslova, vassdrags-reguleringslova og energilova
Vedlagt følgjer utkast til lovendringar i industrikonsesjonslova, vassdragsregulerings-lova og energilova. Det mest sentrale punktet i høyringsutkastet er framlegg til nye reglar for utleige av vasskraftproduksjon, som er ei oppfølgjing av Ot.prp. nr. 61 (2007-2008) om konsolideringsmodellen.

Siste frist for tilbakemelding er  fredag 20. februar 2009

Høyringsnotatet og anna relevant informasjon finst på Olje- og energidepartementet sine heimesider www.oed.dep.no. Også andre enn dei som står på høyringslista kan sende inn sine innspel.

Det er ønskjeleg at høyringsfråsegner i størst mogleg grad også vert sendt elektronisk til postmottak@oed.dep.no.


Etter fullmakt

 

Per Håkon Høisveen
ekspedisjonssjef                                               Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                       fung. avdelingsdirektør

Samtlige departement
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn

Akademikerne
Bedriftsøkonomisk institutt
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
ECON
EFTA Surveillance Authority
EL og IT Forbundet
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Energiveteranene
Finnmarkseiendommen
Foreningen for norsk småkraftverk
Forum for strategisk nettutvikling (FSN)
Industri Energi
KS Bedrift
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norsk sivilingeniørers forening (NIF)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
NTNU
Nordisk Institutt for Sjørett
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges handelshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Industri
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
NORSKOG, Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Politiske partier
RIF Forening for rådgivende ingeniørfirmaer
Samarbeidande Kraftfylke
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statskog SF
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vassdragsregulantenes fagforum

 

Folkevalgte organ

Akershus fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oslo Kommune

Sametinget/Samediggi

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

 

Statlige organ

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Fylkesmannen i Oppland

Konkurransetilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 

Nærings- og interesseorganisasjoner

Buskerud Nei til EU

EL & IT-forbundet

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Energibrukerne - Norske energibrukeres forening

Energiveteranene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

             Tillegg til høringsuttalelse fra LVK

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Samarbeidande Kraftfylker

                Tillegg til høringsuttalelse fra Samarbeidende kraftfylker

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)

 

Selskaper

Agder Energi Produksjon AS

Alcoa Norway

BKK AS

E-CO Energi AS

Elkem ASA

Norsk Hydro ASA

Statkraft AS

TrønderEnergi Kraft AS

Vattenfali AB

 

Andre

Finnmarkseiendommen

Osvald Medhus

 

 

Disse høringsinstansene hadde ingen merknader:

Barne- og likestillingsdepartementet

Datatilsynet

Forsvarsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Kredittilsynet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Utenriksdepartementet

 

 

 

 

 

 

Til toppen