Høyring – endring i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2011

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sametinget
Fylkeskommunene
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Reiseliv
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskebåtredernes forbund
Pelagisk forening
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norske Sjømatbedrifters landsforening
Norsk Maskinistforbund
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbud
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sparebankforeningen
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Vest-Norges Fiskesalslag