Høyring – endring i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2011