Høringer

Høyring- forslag til lov om ERIC-organisasjonsform (Europeisk forskningsinfrastruktur)

For å kunne bruke ERIC-organisasjonsforma for felles europeisk forskingsinfrastruktur basert i Noreg, så er det behov for å regulere lova Lovforslaget er eit ledd i gjennomføringa av ERIC-forordninga (forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapet si rettslige ramme for eit konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-konsortium), som omtalt i Prop. 80 S.(2014-2015). Bruk den digitale løysinga for høyringsfråsegn: www.regjeringen.no//id2407341, eller send høyringsfråsegna på e-post til Kunnskapsdepartementet: postmottak@kd.dep.no Høyringsfrist er måndag 8. juni 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.06.2015

Vår ref.: 15/1959

Alminnelig høring - ERIC-lov      

Kunnskapsdepartementet sender med dette høyringsnotat med forslag til lov om ERIC-organisasjonsforma på allmenn høyring.

Lovforslaget er eit ledd i gjennomføringa av ERIC-forordning (forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-konsortium). Forordninga er nærare omtalt i Prop. 80 S.(2014-2015) som vart lagt fram 27. mars.

Innlemminga av forordninga sikrar eit rettsleg rammeverk for norsk deltaking i det europeiske forskings­infrastruktur­samarbeidet, på lik linje med dei andre statane som deltek i EUs ramme­program for forsking (Horisont 2020). For å kunne bruke ERIC-forma for felles europeisk forskingsinfrastruktur som er basert i Noreg, så må ERIC-organisasjonsforma regulerast i norsk rett. Dette er bakgrunnen for vedlagde lovforslag.

 

Høyringsfrist er måndag 8. juni 2015.

 

Med helsing 
                                                                     

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Kari Bjørke
                                                                                          seniorrådgjevar

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Utanriksdepartementet

Brønnøysundregistra

Noregs forskingsråd

Skattedirektoratet

Riksrevisjonen

NTNU

SINTEF

Universitets- og høgskolerådet

Forskningsinstituttenes fellesarena

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS

Forskerforbundet

Landsorganisasjonen

YS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Spekter