Høyring- forslag til lov om ERIC-organisasjonsform (Europeisk forskningsinfrastruktur)

For å kunne bruke ERIC-organisasjonsforma for felles europeisk forskingsinfrastruktur basert i Noreg, så er det behov for å regulere lova Lovforslaget er eit ledd i gjennomføringa av ERIC-forordninga (forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapet si rettslige ramme for eit konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-konsortium), som omtalt i Prop. 80 S.(2014-2015). Bruk den digitale løysinga for høyringsfråsegn: www.regjeringen.no//id2407341, eller send høyringsfråsegna på e-post til Kunnskapsdepartementet: postmottak@kd.dep.no Høyringsfrist er måndag 8. juni 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.06.2015