Høyring – Vederlag for auka produksjonskapasitet for eksisterande løyve (auka MTB) til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 29.09.2009