Høyring av forslag om å opne for tildeling av utviklingsløyve

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag om å opne for tildeling av løyve til akvakultur til utviklingsformål. Formålet er å legge til rette for teknologiutvikling og vidareutvikling av driftsformer, til dømes offshore-oppdrett.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.08.2015

Vår ref.: 15/3165

 

Høyring av forslag om å opne for tildeling av utviklingsløyve

Vedlagt følgjer høyringsnotat av 12. juni 2015 med forslag om å tildele løyve til utviklingsformål.

Høyringsfristen er 20. august 2015.

Med helsing                                                                      

Vidar Landmark
ekspedisjonssjef                                                                Martin H. Bryde
                                                                                          avdelingsdirektør

                                                                                         

 

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet
Miljødirektoratet
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune

Bellona
Den norske veterinærforening
Finans Norge
Liste over høyringsinstansar
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Greenpeace
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Natur og Ungdom
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Lakseelver
Norske sjømatbedrifters landsforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Tekna fiskehelseforeningen
WWF-Norge

Til toppen