Høyring av forslag til endring av akvakulturregelverket for tilpassing til oppdrett, oppbevaring og bruk av rensefisk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 09.05.2012