Høyring av Statnett si konseptvalutgreiing (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring, for Bergen og omland

Olje- og energidepartementet har motteke Statnett si konseptvalutgreiing (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring, for Bergen og omland.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2021

Vår ref.: 20/1588

Eit konsept er ei prinsippløysing som varetek eitt eller fleire behov i kraftsystemet. I konseptvalutgreiinga gjer Statnett greie for kva framtidige behov føretaket meiner kraftforsyninga til Bergen og omland skal tilfredsstille, og kva konsept som best varetek desse behova. Oslo Economics har gjennomført ei kvalitetssikring av Statnett si konseptvalutgreiing.

KVU og rapporten frå Oslo Economics er lagt ut på høyring på https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/. Ytterlegare informasjon er tilgjengeleg på Statnett si prosjektside: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/konseptvalgutredning-bergen-og-omland/

Prosessen vidare

Etter høyringa skal departementet gje ei fråsegn om behovet og konseptvalet. Vurderingane frå den eksterne kvalitetssikraren og høyringsinnspela vil inngå i departementet si behandling.

I konseptvalutgreiinga tas det ikkje stilling til konkret trasé eller anna arealbruk. Departementet si fråsegn vil avgrense seg til dei overordna prinsipielle spørsmåla, behovs­vurderinga og val av konsept.

Når departementet har gitt fråsegn til konseptvalutgreiinga, kan Statnett gå vidare med prosjektet og konsesjonssøke konkrete nettløysingar eventuelt etter forutgåande melding og konsekvensutgreiing der lovverket krev dette. Statnett skal i den samanheng utgreie konkrete traséval og plassering av alle elektriske anlegg av betydning for arealbruk, miljø og samfunn. Meldingar og konsesjonssøknadar underleggast ei brei offentleg høyring der alle interesserte får høve til å uttale seg.

Departementet tek sikte på å halde eit opent, digitalt høyringsmøte i samband med høyringa av KVU. Mottakarar av dette brevet vil få nærare orientering om tid og stad for eit slikt møte.

Høyringsfrist

Fråsegn kan gis digitalt på regjeringen.no. Høyringsinstansar kan registrere seg, mellomlagre eit fråsegn og laste opp vedlegg. Høyringsinstansane kan også sende inn høyringssvar utan å registrere seg elektronisk, til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn dei som står på høyringslista, står fritt til å kome med kommentarar. Fråsegn er offentlege etter offentleglova og blir publisert saman med andre innspel. Merknadar til Statnett si konseptvalutgreiing og den eksterne kvalitetssikringa sendast Olje- og energidepartementet innan 31. januar 2021.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Peder Grimstad Helset, peder-grimstad.helset@oed.dep.no og på telefon 22 24 63 26.

 

Med helsing

Eli Jensen (e.f)

avdelingsdirektør                                             Peder Grimstad Helset

                                                                             rådgjevar

Alver kommune

Askøy kommune

Aurland kommune

Austrheim kommune

Bergen kommune

BKK Nett

BKK Kraft

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DNT Bergen og Hordaland Turlag

DNT Sogn og Fjordane Turlag

EL & IT Forbundet

Energi Norge

Equinor

Fedje kommune

Fiskeridirektoratet Region Vest

Gassco

Greenpeace

Gulen kommune

Havforskningsinstituttet

Høyanger kommune

Industri Energi

Kvam kommune

Kystverket Vest

Landsorganisasjonen i Norge

Masfjorden kommune

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Modalen kommune

Natur og Ungdom

Naturkraft

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Jakt- og fiskeriforbund

Norges Miljøvernforbund

Norsk Industri

Norsk Olje og Gass

Norsk ornitologisk forening

Oljedirektoratet

Osterøy kommune

Petroleumstilsynet

Riksantikvaren

Samnanger kommune

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Sogndal kommune

Telenor Kabelnett

TeliaSonera Norge AS

Vaksdal kommune

Vik kommune

Voss kommune

WWF Norge AS

Zero Emission Resource Organization AS

Øygarden kommune