Høyring - forslag til endringar i sosialtenestelova §§ 18 og 22 om søknad om og utbetaling av økonomisk stønad

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høyring forslag til endringar i sosialtenestelova om å lovregulere krav til innsending av søknad om økonomisk stønad i sosialtenestelova § 18 og om endring av sosialtenestelova § 22 om utbetaling av økonomisk stønad.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 22.10.2021

Vår ref.: 21/2466

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høyring forslag til endringar i sosialtenestelova om å lovregulere krav til innsending av søknad om økonomisk stønad i sosialtenestelova § 18 og om endring av sosialtenestelova § 22 om utbetaling av økonomisk stønad.

Føremålet med lovendringane er å bidra til økonomisk sjølvstende, likestilling, utjamning av maktforhold i familiar og meir bistand til å komme i betalt arbeid for alle mottakarar av økonomisk sosialhjelp. Forslaget er også eit tiltak i regjeringas arbeid mot vald i nære relasjonar og negativ sosial kontroll.

Høyringsfristen er 22. oktober 2021.

Høyringar er open for alle, og alle kan sende innspel. Vi ber om at høyringsfråsegn sendast elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringssvar, under «Send inn høyringssvar» nedanfor.

Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publisert på den same nettstaden. Departementet ber høyringsinstansane vurdere om saken bør sendes til underliggande etatar eller verksemder, organisasjonar for medlemar, foreiningar eller liknande.

Med helsing

Vibeke Trålim (e.f.)
avdelingsdirektør

Kine Lillefjære Sætre
seniorrådgjevar

 • Departementa
 • Statsforvaltarane
 • Kommunane
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Civita
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Domstoladministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frelsesarmeen
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gatejuristen Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juristforbundet
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • Politidirektoratet
 • PRIO
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Sivilombodsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tankesmien Agenda
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)