Høyring — framlegg til ny § 14a i Lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2005