Høyring om tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma

Resultat: Prop. 18 L (2010-2011)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2010

Vår ref.: 201002384-/EES

Høyring om tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma

Arbeidsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg med sikte på tilpassing til endringane i alderspensjonen frå folketrygda pga. pensjonsreforma.

Høyringsnotatet og liste over høyringsinstansane er lagde ved. Høyringsnotatet er òg lagt ut på nettsidene til departementet (www.regjeringa.no/ad). Vi ber om at adressatane sjølv sender høyringsbrevet til underordna etatar/organ, medlems-organisasjonar eller liknande som ikkje står på adresselista, men som bør få høve til å uttale seg om saka.

Høyringsfristen er 30. september 2010. Svara skal sendast til Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at høyringssvara òg blir sende på e-post (elh@ad.dep.no) i Word-format eller tilsvarande, slik at dei kan bli lagde til rettes for synshemma på nett. Alle som ønskjer det, kan uttale seg, sjølv om dei ikkje er førde opp på lista over høyringsinstansar.

Med helsing


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                        Ingar Kompelien
                                                        avdelingsdirektør

Vedlegg: Høyringsnotat ”Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma”

Advokatforeningen
Akademikerne
Antirasistisk Senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bosnia-Herzegovina Forbundet i Norge
Datatilsynet
Departementa og Statsministerens kontor
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flyktninghjelpen
HSH
Innvandrernes Landsorganisasjon
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og styresmaktene
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombodet
MiRA-Senteret
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Den norske Dommerforeningen
Ressurssenter for pakistanske barn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SOS Rasisme
Tamil Development Network of Norway
Unio
Utlendingsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen