Høyringsbrev

Vedlagt følgjer Fiskeri- og kystdepartementet sitt høyringsnotat om reguleringa av fisket etter makrell for kystfartøygruppa.

Høyringsfristen er sett til onsdag 7. oktober 2009.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Vi gjer også merksam på at høyringssvara vert gjort elektronisk tilgjengelege etter utløpet av høyringsfristen.


Med helsing

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef
Sverre Johansen
avdelingsdirektør