I-11/2001 Salg og skjenking av alkohol - opplysninger til bruk for statistiske formål

Salg og skjenking av alkohol – opplysninger til bruk for statistiske formål

Bakgrunn

I forbindelse med omorganiseringen av det statlige arbeidet med forebygging av rusmiddelproblemer ble det 1. januar 2001 opprettet et nytt forskningsinstitutt, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Instituttets arbeidsområde omfatter oppgaver og ansvarsområder fra det tidligere Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning og de dokumentasjonsoppgaver som tidligere var plassert i Rusmiddeldirektoratet. Som en følge av dette, er ansvaret for statistikk overført fra Rusmiddeldirektoratet til SIRUS. Overføringen har nødvendiggjort endring av forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 §§ 13-1 og 13-2.

Endringer

Forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m v kapittel 13 inneholder bestemmelser om hvilke opplysninger innehavere av salgs- eller skjenkebevillinger plikter å avgi til statistiske formål. Kapitlet inneholder videre bestemmelser om utarbeidelse av statistikk.

Forskriftsendringen innebærer at de rettigheter og plikter som forskriftens kapittel 13 tidligere tilla Rusmiddeldirektoratet, nå overføres til SIRUS. Dette innebærer at den enkelte bevillingshaver nå plikter å avgi til SIRUS de opplysninger de tidligere pliktet å avgi til Rusmiddeldirektoratet. Omfanget av opplysningsplikten er ikke endret.

Forskriften, slik den lyder etter endringen, følger vedlagt. Vi ber de respektive bevillingsmyndigheter orientere bevillingshaverne.

Ikrafttredelse

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2001.

Oslo, 22. januar 2001

Ellen Seip (ekspedisjonssjef).
Tone Wilberg (underdirektør)

Adresseliste:

Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Norges dagligvarehandels forbund
Norges Kooperative Landsforening
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rusmiddeldirektoratet
SIRUS
A/S Vinmonopolet

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK M V

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 18. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v § 1-14

I forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m v fastsatt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v gjøres følgende endringer:

Kap. 13 Opplysninger til statistiske formål

§ 13-1 skal lyde:

Innehaver av salgs- eller skjenkebevilling plikter etter anmodning å avgi opplysninger til bruk for statistiske formål til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Opplysninger som kan kreves avgitt gjelder omsetning av alkoholholdig drikk på det enkelte salgs- eller skjenkested, herunder vareliter og type. Det kan også kreves opplysninger om drikk med alkoholinnhold mellom 0,70 og 2,50 volumprosent. SIRUS gir nærmere bestemmelser.

§ 13-2 skal lyde:

SIRUS kan i samarbeid med Statistisk sentralbyrå bestemme hvordan offisiell statistikk skal utarbeides, herunder:

- definisjon av statistiske enheter, kjennemerker, klassifikasjoner m v

- databearbeidingen

Det skal legges vekt på statistikkhensyn og på hensynet til de berørte parters kostnader ved innhenting av opplysninger og utarbeidelse av statistikk.

Forskriften trer i kraft fra 1.1.2001.