I-14/2001 Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2001

Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2001

I-14/2001

Til landets kommuner
Vår ref: 01/01068
Dato: 13.2.01

1. Generelt

Vi viser til SHD's rundskriv I-5/2000 der det ble gjort rede for registrerings- og kontroll-opplegg i tilknytning til inntektssystemets kriterier:

  • antall psykisk utviklingshemmede 0-15 år og
    antall psykisk utviklingshemmede over 16 år.

Opplegget for inneværende år er i hovedsak sammenfallende med fjorårets opplegg.

Antall registrerte psykisk utviklingshemmede pr. 01.01.2001 danner grunnlag for beregninger i inntektssystemet for 2002.

Alle kommuner skal fylle inn nødvendige opplysninger om antall psykisk utviklingshemmede i eget skjema (Vedlegg). Departementet vil sende ut nytt rundskriv i februar 2001 vedrørende kontrollopplegg for inneværende år, herunder rapporterings-skjema for kommunerevisjonen og liste over kommuner som skal kontrolleres i 2000.

2. Opplegg for registrering og kontroll

a)
Kommunenes administrasjon skal for interne formål ha et register (liste) over alle psykisk utviklingshemmede som er tildelt tjenester (enkeltvedtak) av kommunen hjemlet i sosialtjenesteloven §§ 4-2 eller 4-3 og/eller kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 3 og 5 (hjemmesykepleie, sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg). Det er ikke avgjørende når enkeltvedtakene er utformet, men at de gjelder pr. 01.01.2001

I tillegg skal hjemkommunen (ikke oppholdskommunen) registrere psykisk utviklingshemmede som er tildelt tilsvarende tjenester innenfor et totaltilbud der kommunen ikke selv yter tjenestene, men betaler for hele eller deler av tilbudet (eks. Solveigs hus og Nøkkelbo i Andebu). Psykisk utviklingshemmede som er beboere ved en av Landsbystiftelsens institusjoner skal ikke registreres.

b)
Registeret inneholde følgende informasjon (kolonner):

Kolonne 1: Fødselsdato (ikke navn)

Kolonne 2: Alder 0-15 år

Kolonne 3: Alder 16 år og over

Kolonne 4: Saksnummer i kommunens arkivsystem for enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven §§ 4-2 eller 4-3 og/eller kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 3 og 5. Saksnummer knyttet til personer som for øvrig faller inn under punkt 2 a).

c)
I saksmappen til den enkelte tjenestemottaker, men ikke nødvendigvis i enkeltvedtaket, skal det fremgå at personen er psykisk utviklingshemmet. Det er avgjørende at kontrollinstansen (kommunerevisjonen) på en enkel måte kan finne frem til/få tilgang til denne dokumentasjonen.

Det er kommunen selv som i den enkelte sak avgjør hvem som skal regnes som psykisk utviklingshemmet.

d)
Det kan være flere saksmapper og saksnumre i tilknytning til den enkelte psykisk utviklingshemmede (flere enkeltvedtak). I registeret er det tilstrekkelig å ha referanse til et enkeltvedtak.

e)
Det er oppholdskommunen som skal registrere den psykisk utviklingshemmede som mottar tjenester etter sosialtjenesteloven og/eller kommunehelsetjenesteloven. Den psykisk utviklingshemmede skal motta tjenester fra oppholdskommunen i samsvar med prinsippene i sosialtjenesteloven § 10-1 om oppholdskommunens ansvar. Psykisk utviklingshemmede som har opphold på statlige eller fylkeskommunale langtidsinstitusjoner skal ikke medregnes i noen kommunes register over antall utviklingshemmede, med mindre de kommer inn under beskrivelsen ovenfor, jf. punkt 2 a) annet avsnitt.

f)
Når det gjelder de kommuner som mottar vertskommunetilskudd, skal de utviklingshemmede som er tilflyttede, og som altså danner grunnlaget for vertskommunetilskuddet, ikke tas med i disse kommunenes registre.

Alle kommunene skal sende inn vedlagte skjema i utfylt stand til Sosial- og helsedepartementet innen 01.03.2001. Vi vil presisere at det er viktig med nøyaktighet i rapporteringen, da tallmaterialet danner grunnlag for beregninger i inntektssystemet.

Departementets rundskriv om kontrollopplegg vil bli sendt ut innen utgangen av februar. I kommuner som velges ut for kontroll, skal kommunerevisjonen etter gjennomført kontroll sende inn rapport til departementet senest 27. april 2001, med kopi til kommunene som er kontrollerte.

Kontaktperson i departementet er Kurt Løvoll (e-post: kal@shd.dep.no, tlf. 22 24 85 70)

Med hilsen

Jo Flydal e.f.
avdelingsdirektør

Ketil Østvedt
underdirektør

Vedlegg: Skjema for rapport om antall psykisk utviklingshemmede i kommunen pr. 01.01.01

Kopi:Kommunerevisjonen/distriktrevisjonen
Fylkesmennene
Norsk Forbund for Funksjonshemmede
Kommunenes Sentralforbund
Vertskommunesammenslutningen