I-20/2004

Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005

Rundskriv I-20/2004

Regionale helseforetak
Rikstrygdeverket

Nr.

Vår ref

Dato

I-20/2004

200405824-3/OYS

22.12.2004

Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med dette å informere om nye refusjonstakster for poliklinisk behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Takstene vil fastsettes i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak fra 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt opphører nåværende refusjonstakster innen psykisk helsevern, P01a - c og P03a - c.

Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 5 (2003-2004) (se Innst. S. nr. 82 (2003-2004) ) la premissene for omleggingen av takstsystemet innenfor psykisk helsevern. Det ble i forbindelse med meldingen sendt et forslag til nye refusjonstakster på høring. Gjennom rusreformen i 2004 ble ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk overført til spesialisthelsetjenesten. Den nye takststrukturen innenfor psykisk helsevern skal også anvendes av de ruspoliklinikkene som ble omfattet av rusreformen.

Det er en forutsetning at omleggingen av refusjonstakstene til psykisk helsevern, herunder inkludering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk at dette skal skje innenfor den bevilgning som er vedtatt i statsbudsjettet for 2005. I denne anledning varslet Helse- og omsorgsdepartementet i St.prp.nr. 1 (2004-2005) at departementet vil følge utgiftsutviklingen nøye og foreta korreksjoner i takstbeløpene dersom forutsetningen ikke oppfylles.

Tilskuddsordningen er fastsatt i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. De nye takstene fastsettes i denne forskriften med virkning fra 1. januar 2005. Det foretas fra samme dato også andre endringer i forskriften enn de som er omtalt her. Helse- og omsorgsdepartementet viser i denne anledning til rundskriv I-18/2004.

Det er trygdeetaten som administrerer ordningen. Helsetjenestekontoret i Rikstrygdeverket (polk@trygdeetaten.no) besvarer spørsmål omkring regelverket.

Med vennlig hilsen

Per Bleikelia e.f.
ekspedisjonssjef

Cathrine Meland
avdelingsdirektør

Vedlegg