I-21/2001 Kontroll av registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene

Kontroll av registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene

I-21/2001

Til landets kommuner og landets kommunerevisjoner/distriktsrevisjoner
Vår ref: 01/01068
Dato: 06.04.01

1 Innledning

Vi viser til rundskriv I-14/01 Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1.januar 2001 datert 13.02.01. Både rundskriv I-14/01 og dette rundskrivet er lagt ut på ODIN på adressen:

http://www.dep.no/shd/norsk/regelverk/rundskriv/

Kommunene skulle i forbindelse med rundskrivet sende inn vedlegg som viste antall psykisk utviklingshemmede 0-15 år og 16 år og over innen 1. mars.

En del kommuner har ennå ikke levert rapport. Det er sendt eget purrebrev til disse kommunene. Vi minner om at tallmaterialet danner grunnlag for Kommunal- og regionaldepartementets overføringer av midler gjennom inntektssystemet, og at det derfor er av betydning for den enkelte kommune at en følger opp dette.

2 Opplegg for kontroll

Vedlagt følger oversikt over alle kommuner og innrapporterte tall (Vedlegg 1). Det følger også en oversikt over de kommuner der kommunerevisjonen skal gjennomføre kontroll etter nedenstående retningslinjer (Vedlegg 2). I tillegg til et tilfeldig utvalg, er kommunene valgt ut fra om de har rapportert om relativt store endringer i antall psykiske utviklingshemmede i 2001 i forhold til rapportering fra 2000. I tillegg er alle kommuner som pr. 06.04.01 ikke har levert rapport, valgt ut til kontroll.

 1. Kommuneadministrasjonens oppgaver
 • Alle kommuner forutsettes å sjekke om tallene som er registrert for deres kommune i vedlegg 1, er i overenstemmelse med kommunens egne tall. Dersom det er avvik, ber vi om en skriftlig korrigering innen 23.04.01.
 • De kommuner som er valgt ut for kontroll skal stille følgende til rådighet for kommunerevisjonen senest 17. april 2001:
 • Kopi av vedlegg til rundskriv I-14/01 i utfylt og underskrevet stand
 • Registeret over alle de psykisk utviklingshemmede som kommunen har lagt til grunn i forbindelse med utfyllingen av vedlegget til rundskriv I-14/01
 • Sakspapirene (inkl. enkeltvedtak) i tilknytning til de personer kommunerevisjonen velger å kontrollere.
 • I vedlegg 3 er det angitt kommuner der det er stort avvik i rapport om antall psykisk utviklingshemmede pr. 01.01.2001 i forhold til registreringen pr 01.01.2000. Disse kommunene skal innen 23.04.01 gi en skriftlig redegjørelse til departementet om årsaker til endringen.
 1. Kommunerevisjonens oppgaver

Kommunerevisjonen gjennomfører følgende kontrollhandlinger i de kommuner som er valgt ut til kontroll:

 • Det skal velges ut et antall personer for kontroll etter hvor mange psykisk utviklingshemmede som er ført opp i registeret/vedlegget til rundskriv I-14/2001. I kommuner med mer enn 16 psykisk utviklingshemmede velger kommunerevisjonen selv hvilke personer sakspapirene skal gjennomgåes for. 1I bykommuner som er valgt ut til kontroll, og hvor det er bydeler, velger kommunerevisjonen selv om det er hensiktsmessig å konsentrere rollen til en eller noen bydeler, eller om det bør gjøres et tilfeldig utvalg uavhengig av hvilke bydeler p.u. mottar tjenestene fra

Antall psykisk utviklingshemmede i kommunen

Antall psykisk utviklingshemmede som skal velges til kontroll

1-15

Alle

16-32

16

33-99

Halvparten

100 eller flere

50

 • Kommunerevisjonen skal kontrollere at personen er gruppert i riktig alderskategori i registeret. Det står i enkeltvedtaket når personen er født. Dersom en person er ført i feil alderskategori, skal kommunerevisjonen i attestasjonsskjemaet angi hvilken alderskategori vedkommende hører inn under.
 • Kommunerevisjonen skal kontrollere at det i enkeltvedtaket står at personen er tildelt tjeneste(r) hjemlet i sosialtjenesteloven §§ 4-2 eller 4-3 og/eller kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 3 og 5. Det er ikke avgjørende når enkeltvedtakene er utformet, men at de gjelder pr. 01.01.2001. Dersom det ikke foreligger noe enkeltvedtak knyttet til en person som er oppført i registeret, skal kommunerevisjonen oppgi dette i attestasjonsskjemaet.
 • Kommunerevisjonen skal kontrollere at det i sakspapirene er dokumentert at personen er å regne som psykisk utviklingshemmet. Dersom det ikke foreligger noe dokument som viser at personen er å regne som psykisk utviklingshemmet, skal kommunerevisjonen oppgi dette i attestasjonsskjemaet.
 • Kommuner som mottar vertskommunetilskudd er angitt med kursiv. De personer som danner grunnlag for vertskommunetilskuddet skal være holdt utenfor denne registreringen av antall psykisk utviklingshemmede. Kommunene har egne navneregistre for disse personene som kommunerevisjonen skal sjekke opp mot registeret som angitt i første kulepunkt.
 • Da det er forutsatt full statlig finansiering av opphold for psykisk utviklingshemmede ved Landsbystiftelsens institusjoner, skal kommunerevisjonen også kontrollere at personen ikke er beboer ved en av disse institusjonene.

Etter at kontrollhandlingene er utført, skal kommunerevisjonen sende det vedlagte attestasjonsskjemaet (vedlegg 4) i utfylt stand og underskrevet av kommunerevisor til Sosial- og helsedepartementet innen 01. juni 2001. Det skal også sendes kopi til kommunen som er kontrollert.

 1. Departementets oppfølging

Departementet vil legge kommunerevisjonens rapporter til grunn ved oversendelsen av data om antall psykisk utviklingshemmede til Kommunal- og regionaldepartementet til bruk i inntektssystemet.

Kontaktperson i departementet er Kurt Løvoll (e-post: kal@shd.dep.no, tlf. 22 24 85 70)

Med hilsen

Ketil Østvedt e.f.
underdirektør

Kurt Anders Løvoll
rådgiver

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Kopi :
Landets fylkesmenn
Norges kommunerevisorforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Kommunenes Sentralforbund
Vertskommunesammenslutningen

VEDLEGG