I-2/2011 Endrede retningslinljer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden

Her kan du lese Rundskrivet i pdf.fil

Det vises til Rundskriv I-27/2000 om endring i blåreseptforskriften og retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden. Dette rundskrivet inneholdt bl.a. nye og felles retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B.

Helse- og omsorgsdepartementet vil med virkning fra 1.7.2011 iverksette endring i retningslinjene for immunisering mot hepatitt A og B som i praksis innebærer en mer restriktiv bruk av immunglobuliner. Konkret består endringene i:

• en alternativ posteksponeringsprofylakse for hepatitt A med kun vaksine for
  personer i aldersgruppen 1-40 år, og
• redusert bruk av hepatitt B-immunglobulin som posteksponeringsprofylakse.

De nye retningslinjene som trer i kraft fra 1. juli 2011, følger vedlagt. Dette rundskriv erstatter rundskriv I-27/2000 på dette punkt.

 Med vennlig hilsen

 Jon-Olav Aspås
ekspedisjonssjef e.f.                                    Karl-Olaf Wathne
                                                                 spesialrådgiver