I-32/2000 Om forskrift som unntar produkt- og prisopplysninger på Internett (nettsalg) fra reklameforbudet i alkoholloven

Rundskriv I-32/2000

Rundskriv om forskrift som unntar produkt- og prisopplysninger på internett (nettsalg) fra reklameforbudet i alkoholloven

Adressater - se vedlagte liste

Sosial- og helsedepartementet har med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr 27 om alkoholholdig drikk m.v. endret kap 9 og gitt et nytt kap 9A i forskrift av 11 desember 1997 nr 1292 (alkoholforskriften) med virkning fra 1. august 2000. Endringene åpner for at produkt- og prisopplysninger kan legges ut på Internett når opplysningene gis som grunnlag for bestilling av varer (nettsalg), jf departementets høringsnotat av 17. februar 2000. Endringsforskriften følger vedlagt.

Generelt - bakgrunnen for ny forskrift

Reklame for alkoholholdig drikk og tilvirkningsmidler for slik drikk er forbudt, jf alkoholloven kap. 9 med forskrifter, men det er gjort unntak fra forbudet i alkoholforskriftens kap. 9. Alkohollovens reklameforbud er medienøytralt, dvs at det likestiller Internett med andre medier. Nettsalg, som forutsetter utlegging av pris- og produktinformasjon på nettet, forutsetter unntak fra reklameforbudet.

Departementet har lagt til grunn at alkoholloven åpner for at det kan gis bevilling til nettsalg av øl, jf § 3-1 annet ledd. Flere kommuner har i høringsrunden pekt på at salgsformen kan reise problemer med kontroll med utlevering av varene. Dette er forhold som bevillingsmyndigheten må ta hensyn til ved behandlingen av en søknad om bevilling. Departementet minner om alkoholforskriftens kap. 4 som gjelder salg og utlevering av øl, jf særlig bevillingshavers og styrers ansvar for at salget foregår i samsvar med lov og forskrifter. Det minnes også om at utleveringen av varene må skje innenfor de åpningstider som gjelder for bevillingen. Dette gjelder uavhengig av om varen utleveres i butikken, er bestilt over Internett eller blir kjørt hjem til kunden på grunnlag av annen avtale.

A/S Vinmonopolet har i tillegg til sitt utsalgsnett, etablert en ordning med forsendelsessalg gjennom Posten. Denne ordningen gir alle kunder med lang reiseavstand til nærmeste utsalg rett til å få varene tilsendt. Bestillingene rettes til A/S Vinmonopolets hovedkontor gjennom Posten eller direkte fra kunden gjennom brev, telefon eller telefaks. Det er lagt ut prislister i de postkontorene som formidler bestillinger og utleveringer.

Departementet antar at bruken av Internett ytterligere vil kunne bidra til et mest mulig rettferdig tilbud innenfor rammen av begrenset tilgjengelighet, og åpner derfor for at A/S Vinmonopolet kan etablere en bestillingsordning på Internett. A/S Vinmonopolets avtale med Posten om kontroll med utlevering av alkoholholdig drikk betyr at Internett ikke burde reise spesielle spørsmål. Kontrollen med utlevering av varene vil være den samme uavhengig av om varene er bestilt over nettet eller på annen måte.

Departementet forutsetter videre at det utvidede informasjonsansvaret som selskapet er pålagt gjennom Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel (1998-2000), vil bli fulgt opp ved at Internett tas i bruk som informasjonskanal fra samme tidspunkt som en bestillingsordning over nettet måtte bli iverksatt. For ordens skyld presiseres det at forskriften ikke omfatter Nordpolet AS (Svalbard).

Under høringsrunden ble departementet gjort oppmerksom på at øl- og vinråstoffer m v– jf alkoholloven § 9-1 tredje ledd av hensyn til likebehandling også bør omfattes av unntaket fra reklameforbudet, jf nytt kap 9A i vedlagte alkoholforskrift.

I tilknytning til dette unntaket vil departementet gjøre særlig oppmerksom på alkoholforskriftens kap 14 om aldersgrenser ved salg av vinråstoff m v, som trådte i kraft 1. januar 1999. Nettsalg av disse produktene vil kreve at selger etablerer kontrollordninger ved utleveringen slik at aldersgrensebestemmelsene ikke blir overtrådt.

Om nettsalg

Forskriften skal forstås slik at det gjøres unntak fra reklameforbudet for produkt- og prisopplysninger som er lagt ut på Internett som grunnlag for bestilling over nettet. Det forutsettes at kunden på grunnlag av de opplysningene som er lagt ut på nettet, kan velge ut de varer som skal bestilles og at bestillingen kan sendes elektronisk til selgeren. Dette er en salgsform som har fått en viss utbredelse for matvarer m v, selv om tradisjonell butikkhandel fortsatt er mest vanlig.

Om produkt- og prisopplysninger

Med produkt- og prisopplysninger forstås opplysninger om produktnavn, bestillingsnummer, alkoholvolum, flaskestørrelse, pris, produsentland, leverandør (produsent – grossist) og tilleggsopplysninger (varedeklarasjon) i form av opplysninger om ingredienser, næringsinnhold, pant og avgiftsklasse.

A/S Vinmonopolet har pekt på behovet for at det gis en en kort smaksbeskrivelse, lagringsbeskrivelse og gjengivelse av tegn for bruksområder i tråd med opplysningene i selskapets prislister. Departementet legger til grunn at produktopplysninger også kan omfatte nøkterne beskrivelser av denne typen.

Særlig om bilder

Departementet legger til grunn at innehavere av ølsalgsbevilling vil kunne legge ut bilder av ølprodukter, forutsatt at dette representerer den ordinære presentasjonsformen for hele det vareutvalget som tilbys over nettet, og at øl ikke får en annen eller mer fremtredende presentasjon enn andre produkter.

Tilsvarende vil gjelde for andre leverandører av produkter som omfattes av reklameforbudet i alkoholloven § 9-1 tredje ledd, jf alkoholforskriftens § 9A-1 (ny).

Det forutsettes at A/S Vinmonopolet ikke legger ut bilder av sine produkter på Internett.

Om annen informasjon enn produkt- og prisopplysninger

Unntaket er ment å omfatte de produkt- og prisopplysningene som er nødvendige og naturlige som grunnlag for elektronisk bestilling av varer. Forslaget har som nevnt på dette området hatt de ordningene som allerede er etablert i dagligvarehandelen som modell.

Forskriftsendringen åpner m a o ikke for utlegging av annen informasjon om alkoholholdig drikk som f eks ulike trykksaker som Vinbladet, Varenytt og lignende fra A/S Vinmonopolet. Det forutsettes derfor at det heller ikke legges ut informasjon av typen anbefalinger av kombinasjoner mat og drikke eller f eks lenker til andre nettsider med informasjon om alkoholholdig drikk.

Om A/S Vinmonopolet

For A/S Vinmonopolet vil etableringen av nettsalg bety at forsendelsesordningen forbedres for kundene i distriktene. Bestillingene, dvs den elektroniske kontakten, vil gå fra kunden til A/S Vinmonopolet sentralt og ikke fra kunden til det enkelte utsalg. Dette betyr at det vareutvalget som det presenteres produkt- og prisinformasjon om på Internett, må bestå av de produktene som kan bestilles over nettet. Dette vil likevel ikke hindre at A/S Vinmonopolet kan legge ut produkt- og prisinformasjon om vareutvalget i butikkene forutsatt at produktene kan bestilles over nettet.

Angrerett ved fjernsalg

I høringsrunden har Barne- og familiedepartementet gjort oppmerksom på at forslag til lov om opplysningsplikt og angrerett m v ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) er fremmet for Stortinget (Ot prp nr 36 (1999-2000). Det antas at angrerettloven vil komme til anvendelse på bestillinger på Internett av varer fra A/S Vinmonopolets vareutvalg. Nettsalg og salg som kommer i stand på bakgrunn av bestilling på Internett vil være å anse som fjernsalg etter dette forslaget, jf forslaget § 6. Det pekes på at ved fjernsalg vil selgeren pålegges å gi forbrukeren opplysninger om blant annet varens viktigste egenskaper og de totale kostnadene forbrukeren skal betale før avtale inngås, jf § 7. Lovforslaget vil også gi forbrukeren rett til å gå fra avtalen i 14 dager etter at varen er mottatt, jf § 11.

Sosial- og helsedepartementet forutsetter at de som etablerer nettsalg på vanlig måte følger opp de plikter som nye lover og regler til enhver tid medfører.

Rusmiddeldirektoratet

Departementet benytter anledningen til å minne om at Rusmiddeldirektoratet administrerer alkohollovens kap. 9 med forskrifter, og at henvendelser om reklameforbudet bør rettes til direktoratet.

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2000.

Oslo, 24. juli 2000

Ellen Seip, ekspedisjonssjef
Inger Gran, avdelingsdirektør

VEDLEGG