Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - Regjerings økonomiske tiltakspakke

Rundskrivet i PDF-format

Landets kommuner
Landets fylkesmenn 

Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger – Regjeringens økonomiske tiltakspakke
Regjeringen har i sin tiltakspakke til stimulering av den økonomiske aktiviteten besluttet å utvide investeringstilskuddet til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger slik at det i 2009 kan gis tilsagn til 2 500 boenheter. Dette er 1 500 flere enheter enn opprinnelig vedtatt i budsjettet for 2009.

Ordningen med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble opprettet i 2008. Tilskuddet fra staten dekker 20 prosent av kostnadene ved bygging av omsorgsboliger og 30 prosent ved bygging av sykehjemsplasser og fellesareal, herunder areal for dagaktivitetstilbud, i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgns tjenester. Ordningen administreres av Husbanken, og kommunene kan søke på tilskuddet elektronisk via Husbankens internettsider.

Investeringstilskuddet er et viktig verktøy for å oppnå Regjeringens målsetting om 12 000 nye omsorgsplasser innen år 2015.

Bevilgningen for 2009 oppjusteres med 156,6 millioner kroner til 261 millioner kroner. Samlet tilsagnsramme for de 2 500 enhetene utgjør 1,3 milliarder kroner, fordelt over fire år.

Helse- og omsorgsdepartementet vil også gjøre oppmerksom på tiltakspakkens øremerkede tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren.

Tilskuddet kan benyttes til oppussing, vedlikehold og oppgradering av sykehjem, omsorgsboliger, fellesareal og lokaler for dagaktivitetstilbud i tråd med anbefalingene i St. meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer, Omsorgsplan 2015 og Regjeringens demensplan.

Vi viser i denne forbindelse til rundskriv H-03/09 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

I tråd med Omsorgsplan 2015, der ”Aktiv omsorg” er en av hovedstrategiene for å møte framtidas omsorgsutfordringer, vil Regjeringen spesielt peke på at alle kommuner skal kunne tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud innen 2015. Slik det framgår av Kommuneproposisjonen for 2009 er det derfor lagt opp til at de frie inntektene skal gi rom for at kommunene kan starte oppbygging av dagaktivitetstilbud for mennesker med demens allerede fra 2009. Regjeringens tiltakspakke utvider mulighetene for finansiering av lokaler til slike tilbud, enten gjennom oppussing og tilrettelegging av eksisterende bygningsmasse eller ved å benytte Husbankens tilskuddsordning til nybygg.

Ytterligere informasjon om investeringstilskuddet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (Husbankens nettsider)

 

Med vennlig hilsen


Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef 

 Andreas Børnick
 førstekonsulent