I-40/99

Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og talehemmede på sykehus

Landets fylkeskommuner
Rikshospitalet
Det norske Radiumhospital
Statens senter for epilepsi

Rundskriv I-40/99
VÅR REF. 98/07882 SAO IAa
Dato: .09.99

Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og talehemmede på sykehus

Tolketilbud

Pasienter som er innlagt i sykehus som benytter tegnspråk på grunn av døvhet eller sterk hørselshemming, må ha anledning til å kommunisere med helsepersonellet mens de er i sykehus. Det vil være viktig for helsepersonellet å få relevant informasjon fra pasienten i behandlingssituasjonen, og at pasienten får nødvendig informasjon om behandlingen, mulige bivirkninger osv.

Sosial- og helsedepartementet ser det som viktig at døve og hørselshemmede gis mulighet til å kommunisere med helsepersonellet i sykehus, og at helsepersonellet gis mulighet til å kommunisere døve og hørselshemmede pasienter, på lik linje med hørende pasienter.

I Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 (St. meld. nr. 8 (1998-9)) er ett av tiltakene anmodning om at det må skaffes tegnspråktolker for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold.

For å ivareta kommunikasjon på en god måte med døve og hørselshemmede pasienter, ser departementet det som viktig at sykehusene ansetter eller inngår avtale med tegnspråktolker.

Det vil være sykehusets ansvar å finansiere tolketjenester til døve og hørselshemmede pasienter som er innlagt i sykehus.

Tolk kan formidles gjennom hjelpemiddelsentralenes tolketjeneste, som er opprettet i alle fylker.

Teksttelefon

Som Sosial- og helsedepartementet har påpekt i brev av 22.02.99, er døve og talehemmede avhengig av teksttelefon. I dette brevet ble det gitt uttrykk for at departementet ser det som viktig at døve og talehemmed gis samme mulighet som hørende til å benytte telefon for kontakt med pårørende og andre. Som vist til er ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 (St. meld. nr. 8 (1998-99)) installering av teksttelefon for døve og talehemmede i sykehus. Departementet ba i nevnte brev fylkeskommunen sørge for at det så snart som mulig blir installert transportable teksttelefon for døve og talehemmede ved sykehusene i fylket.

Sykehusene må stå ansvarlig for kostnader ved installasjon og drift av transportable teksttelefoner. Sykehuset må ta kontakt med aktuell leverandør med hensyn til installasjon av slik telefon. Hjelpemiddelsentralen, evt. Telenor, kan være behjelpelig med å gi oversikt over leverandører. Departementet har antatt at det vil kunne finnes en praktisk ordning for belastning av tellerskritt i forbindelse med utgående samtaleer, på samme måte som ved andre pasienttelefoner.

Med vennlig hilsen

Haakon Melsom e.f.
Ingunn Aalvik

Kopi:
Statens helsetilsyn
Landets fylkesleger
Rikstrygdeverket

Lagt inn 9. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen