I-4/2001 Informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon mv og utgiftstak for år 2001 for sosiale tjenester

Informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon mv og utgiftstak for år 2001 for sosiale tjenester

Rundskriv I-4/2001

Til landets kommuner, Fylkesmenn og Fylkesleger
Vår ref: 99/03693
Dato: 09.01.2001

Ved forskrift av 5. januar 2001 er maksimalsatsene for egenbetaling ved korttidsopphold ved institusjoner mv. økt fra kroner 54,- til kroner 59,- for det enkelte dag- eller nattopphold, og fra kroner 108,- til kroner 118,- for døgnopphold. Hjemmelen for endringen er forskrift av 26. april 1995 § 4 annet ledd.

Utgiftstak for sosiale tjenester, jf. forskrift til lov om sosialtjenester mv. § 8-4, er økt fra kroner 50.- pr. måned til kroner 150,- pr måned.

Endringene vil gi kommunene en økt inntekt som blir trukket tilsvarende fra rammetilskuddet til kommunene, jf. St. prp. nr. 1 2000-2001.

Forskriftene trer i kraft 5. januar 2001 og blir kunngjort i Norsk Lovtidend så snart som mulig deretter. Endringene kan ikke påberopes overfor den enkelte før de er kunngjort i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven § 39.

I forskriften av 5. januar 2001 er det ellers gjort en del tekniske endringer i reglene om vederlag og en rekke uaktuelle forskrifter er opphevd. For nærmere informasjon om dette vises til kunngjøringen i Norsk Lovtidend eller til Lovdatas liste over ajourførte forskrifter som er gratis tilgjengelig på internett: www.lovdata.no

Med hilsen

Liv Telle e.f.
Underdirektør

Alf Hagelin
Rådgiver