I-44/2001 Tilleggsplan til landsplan for AS Vinmonopolet

Rundskriv I-44/2001

Tilleggsplan til landsplan for AS Vinmonopolet

Vedlagt følger tilleggsplan til landsplan for AS Vinmonopolet for 1999-2002. Tilleggsplanen åpner for etablering av 20 vinmonopolutsalg i distriktene i 2002.

Sosial- og helsedepartementet minner om at dette er en rammeplan som bestemmer antall utsalg på fylkesnivå. Innenfor denne rammen beslutter styret i AS Vinmonopolet hvor det vil søke om etablering, jf alkoholloven §§ 3-1 første ledd og 3-3, som gir kommunen myndighet til å gi bevilling, fastsette antall vinmonopolutsalg innen kommunen og til å godkjenne utsalgenes beliggenhet.

Selvbetjening i AS Vinmonopolets utsalg

Forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. bestemmer i § 3-2 følgende: "Salg og utlevering av brennevin, vin og sterkøl kan bare foretas av betjening over disk. En prøveordning med selvbetjening kan likevel utprøves. Ordningen skal evalueres etter to år." Statens institutt for rusmiddelforsknings (SIRUS’) evaluering av ordningen viser en salgsøkning på i gjennomsnitt rundt 10 prosent omregnet til ren alkohol. Departementet ser på denne økningen som moderat, om enn ikke ønskelig. Den må likevel veies opp mot behovet for et moderne og effektivt Vinmonopol som kan gi kundene den service de ønsker. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til Vinmonopolets legitimitet i befolkningen, og har besluttet at § 3-2 skal oppheves med virkning fra 15. november i år.

Departementet vil i denne sammenheng presisere at bestemmelsen i alkoholloven § 3-2 om at det kan settes vilkår for en bevilling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler, også gjelder for de kommunale bevillingene til AS Vinmonopolet. Ved fornyelse av de fireårige salgsbevillingene kan det derfor stilles vilkår om salg av brennevin, vin eller sterkøl over betjent disk i alle eller enkelte av en kommunes utsalg. Departementet legger for øvrig til grunn at AS Vinmonopolet vil ønske å opprettholde disksalg i utsalg der det anses hensiktsmessig, og at det i sin vurdering også vil legge vekt på alkoholpolitiske hensyn.

Departementets beslutning om å oppheve påbudet om disksalg medfører at det skjer endringer i grunnlaget for gitte bevillinger i en bevillingsperiode. For å gjøre det klart at de kommuner som måtte ønske det, skal ha mulighet til å reservere seg mot innføring av selvbetjening, forutsetter departementet at AS Vinmonopolet på forhånd har innhentet kommunens godkjennelse der hvor det vil være aktuelt å etablere selvbetjening i den perioden som utløper senest 30. juni 2004.

Oslo, 16. oktober 2001

Ellen Seip e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Gran
avdelingsdirektør

Vedlegg: Brev av 04.10.01

Kopi: Riksrevisjonen