I-50/2001 Statsbudsjettet 2002 - oversikt over tilskudd til kommunene m.v. på sosial- og helsedepartementets budsjett

STATSBUDSJETTET 2002 – OVERSIKT OVER TILSKUDD TIL KOMMUNENE M.V. PÅ SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTETS BUDSJETT

Rundskriv I-50/2001

Til: Kommunene
Vår ref: 01/05399
Dato: 15.10.2001


I kommunene ber vi om at rundskrivet distribueres til ordfører, rådmann/administrasjonssjef, helse- og sosialsjef, kommunekasserer og aktuelle tjenesteledere. Rundskrivet er også lagt ut på ODIN på adressen:

http://www.dep.no/shd/norsk/regelverk/rundskriv/

Følgende tilskuddsordninger vil bli nærmere omtalt:

Kap. og post

Tilskudd

Div. bevilgn.

Opplærings-/kompetansetiltak for helse- og sosialpersonell

614.63

Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak

670.61

Omsorgstjenestetilskudd (Handlingsplanen for eldreomsorg)

673.60

Tilskudd til driftsomlegging (Conrad Svendsen Senter)

673.61

Vertskommunetilskudd

673.62

Tilskudd til utskrivning av unge funksjonshemmede fra aldersinstitusjoner

673.65

Tilskudd til prøveløslatelse

674.60

Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse

743.62

Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene

1 Generelt


Sosial- og helsedepartementet (SHD) vil med dette rundskrivet gi en samlet oversikt over de øremerkede tilskuddsordningene til kommunene på departementets budsjett. Rundskrivet bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002. Det tas derfor forbehold om Stortingets bevilgning.

a) Oppfølgingsrundskriv

Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2002 kommer vi tilbake med et oppfølgingsrundskriv om hovedprioriteringer, målsetninger og tilskuddsordningene til kommunene for 2002 på SHDs budsjett. Rundskrivet vil bli gitt rundskrivsnummer I-1/2002.

Det pågår for tiden en fornyelse og omorganisering av den sentrale helse- og sosialforvaltningen. Aktuelle konsekvenser dette kan få for tilskuddsforvaltningen overfor kommunene, vil også bli nærmere omtalt i Rundskriv I-1/2002.

b) Kommunal rapportering og statistikk

Registrerings- og kontrollopplegget i tilknytning til kriteriene antall psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet vil bli videreført i 2002. Departementet sender ut et eget rundskriv om dette. Det vil bli vurdert om registreringen kan opphøre når IPLOS blir innført (se under).

Sosial- og helsedepartementet har besluttet å innføre individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (forkortet IPLOS) som obligatorisk del av KOSTRA.

IPLOS skal bli en obligatorisk del av pleie- og omsorgstjenestenes dokumentasjon av saksbehandling og tjenesteproduksjon. Det skal inngå som del av kommune-stat-rapporteringen KOSTRA, og gi styringsinformasjon til kommuner og statlige myndigheter.

Innføringen av IPLOS skal skje gradvis og starte som forsøk. Sosial- og helsedepartementet arbeider nå med å forberede forsøket. Departementet har sendt ut et eget rundskriv, I-29/2001, om arbeidet med dokumentasjons- og saksbehandlings-verktøy for pleie- og omsorgssektoren og IPLOS. Det er opprettet en egen internettside på ODIN, der det blir lagt ut informasjon om innføringsprosjektet: www.dep.no/shd/norsk/sosial eller www.dep.no/shd/norsk/helse.

c) Særlig ressurskrevende brukere

Fra og med 2000 har kommunene fått kompensasjon knyttet til særlig ressurskrevende brukere over Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) skjønnstilskudd.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2002 gjorde Stortinget følgende vedtak:

"Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag om en toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere, med en betydelig kommunal egenandel. Det bør legges til rette for at en slik ordning kan iverksettes fra 2003."

Stortingets vedtak vil bli fulgt opp i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2003 med sikte på iverksettelse fra 2003. Arbeidet med saken er igangsatt høsten 2001 i samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet og Sosial- og helsedepartementet.

d) Forsøk med rammefinansiering

I 2000 ble det satt i gang et forsøk med å tildele øremerkede tilskudd som rammetilskudd i 20 kommuner. Forsøket videreføres i 2002. På SHDs budsjett omfattes følgende tilskuddsordninger av forsøket:

 • kap. 673 post 61 Vertskommunetilskuddet
 • kap. 743 post 62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene

Midlene til de 20 forsøkskommunene overføres til kap. 571 post 68 på KRDs budsjett.

Vedlagt følger foreløpig kommunevis fordeling for kap. 673.61 Vertskommunetilskuddet og kap. 743.62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene. Det gis også en oversikt over beløpene som overføres til de 20 forsøkskommunene over kap. 571, post 68 på KRD's budsjett.

e) Opplærings-/kompetansehevingstiltak for helse- og sosialpersonell

I statsbudsjettet for 2002 foreslås bevilget midler til:

- Tiltak for kvalifisering av personell som arbeider i sektoren

- Tiltak for å øke utdanningskapasitet og for rekruttering av personell til yrkesaktivitet

- Rekruttering og kvalifisering av personell med utdanning fra utlandet

- Kvalitetsutvikling og ledelse i kommunenes helse- og sosialtjeneste

Øremerkede midler (36.6 mill. kroner) til opplærings-/kompetansehevingstiltak for helse- og sosialpersonell i kommunene forvaltet av fylkesmenn/ fylkesleger i 2001, foreslås videreført i 2002. Midlene omtales i statsbudsjettet under kap. 670.61, Tilskudd til omsorgstjenester, kap. 705.61, Utdanningstiltak, turnustjeneste m.v. og kap. 743,70 Tilskudd til forskning, videre- og etterutdanning. I tillegg er det gitt en omtale i statsbudsjettet under kap. 614.63 Utvikling av sosialtjenesten (se under).

Midlene til formålet foreslås slått sammen til én tildeling som fylkesmenn/fylkesleger kan tildele etter kommunenes behov basert på deres opplærings- og rekrutteringsplaner, og som egne personellutviklingstiltak overfor sektoren i det enkelte fylke. Rapporteringen foreslås forenklet ved at fylkesmenn/fylkesleger gir en samlet oppsummering av bruken av midlene til departementet basert på tilbakemeldinger fra kommunene.

SHD viser til "Mangfold og likeverd" - Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge 2002-2005. Kompetanseheving i samisk språk og kulturforståelse er et formål som kan vurderes innenfor flere av tilskuddene.

f) Overføring av øremerkede midler til inntektssystemet for kommunene

I tråd med St. meld. nr. 34 (1999-2000) og omtalen i Kommuneproposisjonen for 2002 (St. prp. nr. 82 (2000-2001)) er omsorgstjenestetilskuddet foreslått overført til kommunenes rammetilskudd (Se også egen omtale under punkt 3).

Jf. Kommuneproposisjonen for 2001 (St. prp. nr. 62 (1999-2000) og Innst. S. nr. 252 (1999-2000)) er øremerket tilskudd på 93,6 mill. kroner i 2001 til begrenset bruk av tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming, også foreslått overført til kommunenes rammetilskudd.

2 Kap. 614 post 63 Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak

Over denne posten er det foreslått bevilget 240,4 mill. kroner i 2002.

Formålet med bevilgningen er å styrke sosialtjenesten og tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere og prostituerte.

Sosialtjenesten har et helhetlig ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere, herunder langsiktig oppfølging. Ikke minst på grunn av en betydelig økning i bruk av rusmidler, flere tungt belastede misbrukere med høy dødelighet og nye misbruksmønstre, stilles sosialtjenesten overfor nye utfordringer både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Behovet for nært samarbeid med andre etater, ikke minste helsetjenesten, er blitt tydeligere. Fylkeskommunene har ansvaret for etablering og drift av institusjoner med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av rusmiddelmisbrukere. Ved behandlingen av Ot. prp. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.v. sluttet Stortinget seg til forslaget om å utrede en framtidig organisering av tiltak for rusmiddelmisbrukere hjemlet i sosialtjenesteloven. Utredningen vil synliggjøre eventuelle behov for ytterligere satsing, herunder på hvilke deler av feltet satsingen bør skje.

Arbeidet med å utvikle sosialtjenesten i kommunene videreføres. Sosialtjenesten vil i årene framover stå overfor store utfordringer med hensyn til å iverksette tiltak som kan bedre situasjonen for enkeltpersoner og grupper med lav inntekt og levekårsproblemer. Særlig gjelder dette personer som står utenfor arbeidslivet, og som ofte har en kombinasjon av svak økonomi, dårlig helse, rusmiddelproblemer, psykiske problemer og dårlige boforhold.

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål skal bl.a. ha oppmerksomheten rettet mot nye misbruksmønstre blant unge i sitt forebyggende arbeid sammen med kommunene.

Følgende tiltak blir prioritert over post 63 i 2002:

 • forsøk med aktivisering av langtids sosialhjelpsmottakere og tiltak overfor bostedsløse
 • forebyggende rusmiddelarbeid (fordeles gjennom de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål)
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • lavterskel helsetiltak
 • tiltak overfor geografiske områder med store levekårsproblemer

Midler til prioriterte tiltak i 2002 vil bli fordelt etter søknad fra kommunene/fylkeskommunene. Søknadsfristen for 2002 er 1. desember 2001. Svar på søknader om tilskudd vil foreligge innen utgangen av mars 2002.

For ytterligere opplysninger kan det tas kontakt med Sosialavdelingen, tlf. 22 24 85 01/03.

3 Kap. 670 post 61 Tilskudd til omsorgstjenester

Driftstilskudd

Omsorgstjenestetilskuddet og det vesentligste av skjønnstilskuddet innlemmes i inntektssystemet fra 2002. Dette utgjør om lag 3,65 mrd kroner (inkl. tilskudd til de 20 forsøkskommunene).

Kostnadsnøkkelen for kommunene er endret som følge av at omsorgstjenestetilskuddet innlemmes fra 2002. Dette gir ingen vesentlige omfordelingsvirkninger og det legges derfor ikke opp til noen overgangsordning. Beregningsteknisk dokumentasjon til statsbudsjettet (Grønt Hefte rundskriv H-31/01) gir en illustrasjon på fordelingen av omsorgstilskuddet ved bruk av endret kostnadsnøkkel for kommunene i inntektssystemet. Kostnadsnøkkelen til kommunen vil bli endret i 2002 også av andre årsaker enn innlemming av omsorgstjenestetilskuddet, men dette er det sett bort fra ved beregningen.

Fylkesmannen vil i 2002 kontrollere at kommunene har oppfylt aktivitetskravene og oppnådd den forutsatte personellveksten i løpet av 2001. Dersom kommunen ikke kan dokumentere tilstrekkelig vekst vil overføringen i 2002 bli tilsvarende avkortet. Kommunene er tidligere varslet om dette, senest i Kommuneproposisjonen for 2002 (St. prp. nr. 82(2000-2001)).

Spørsmålet om framtidig personellvekst omfattes av konsultasjonsordningen mellom Kommunenes Sentralforbund og Regjeringen. Regjeringen har lagt til grunn at det er behov for om lag 1.000 nye årsverk pleie- og omsorgssektoren i 2002. Veksten forutsettes dekket innenfor rammen av kommunenes frie inntekter.

Det særskilte skjønnstilskuddet er i hovedsak innlemmet i Kommunaldepartementets generelle skjønnsmidler og skal brukes til å videreføre de samme hensyn som i handlingsplanperioden. I tillegg er det avsatt midler til personell og kompetansehevende tiltak .

Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger (Kap 586)

Husbankens søknadsfrist for tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger innenfor Handlingsplan for eldreomsorg var 1. oktober i år. Søknadsmengden overstiger de midler Husbanken har til disposisjon for 2001. Kommuner som har søkt om tilskudd må derfor avvente Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002, slik Husbanken tidligere har informert om. Regjeringen har i St. prp nr 1 (2001-2002) foreslått å øke tilsagnsrammen med ytterligere 4.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger før handlingsplanen avsluttes. Dette innebærer at Husbankens samlede tilsagnsramme for 2002 vil være om lag 8.200 enheter, som vil bli fordelt mellom fylkene. Fylkesmannen og fylkeslegen vil på samme måte som tidligere avgi uttalelse om søknaden før endelig behandling i Husbanken.

Etter at handlingsplanperioden er avsluttet, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft. Kommuner som ikke kan gis ytterligere tilskudd innenfor handlingsplanens ramme henvises til den nye ordningen.

Rapportering

Sosial- og helsedepartementet vil i eget rundskriv be om at kommunen rapporterer resultat- og plandata for handlingsplanen med frist 15. februar 2001. Det legges opp til at dette blir den siste rapportering på handlingsplan for eldreomsorgen.

4 Kap. 673, ny post 60 Tilskudd til driftsomlegging (Conrad Svendsen Senter)

Etter bortfall av sykehusloven er det meste av driften ved Conrad Svendsen Senter (CSS) definert som omsorgsboliger og sykehjem. Dette innebærer at hoveddelen av utgiftene det offentlige skal finansiere knytter seg til tjenester som kommunene har ansvar for. Kommunene har med dette fått et betalingsansvar for de fleste av brukerne ved CSS. Det meste av dette ansvaret har tidligere ligget hos fylkeskommunene.

Som følge av omleggingen er det foreslått å opprette en bevilgning på 32 mill. kroner. Bevilgningen vil i hovedsak gi direkte kompensasjon til de enkelte kommuner som har overtatt ansvar som følge av omleggingen. Departementet vil gi en nærmere orientering om tilskudd til den enkelte kommune i eget skriv. Det fylkeskommunene betalte for de aktuelle brukerne i 2000 vil ligge til grunn for beregning av tilskuddet til kommunene.

Departementet legger opp til at den delen av bevilgningen som benyttes til kompensasjon til kommunene, legges inn i inntektssystemet for kommunene fra 2003.

5 Kap. 673 post 61 Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemning


Vertskommunetilskuddet er foreslått videreført med 884,3 mill. kroner i 2002. I tillegg overføres 29,7 mill. kroner til 2 vertskommuner som deltar i forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd over kap. 571 post 68 på KRDs budsjett. Den kommunevise fordelingen er vist i vedlegget. Totalt sett mottar vertskommunene 914,1 mill. kroner til dette formål. Dette er en økning på 30,9 mill. kroner (3,5 % lønns- og prisjustering).

Vertskommunetilskuddet tildeles 33 kommuner, og formålet med bevilgningen er å skjerme disse kommunene mot visse omfordelingsvirkninger i inntektssystemet.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2001 fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak – vedtak nr. 155 (2000-2001):

"Stortinget ber Regjeringen foreslå løsninger som sikrer en bedre forutsigbarhet for de 33 vertskommunene for de tidligere store HVPU-institusjonene i Norge. Full lønns- og prisjustering skal være en del av dette. Saken forelegges Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2002."

Departementet har foreslått følgende justeringer:

 1. Det er foreslått pris- og lønnsjustering av Vertskommunetilskuddet
 2. Det foretas årlige tellinger og justeringer av antall psykisk utviklingshemmede som skal tas ut av ordningen som følge av frafall. Første telling gjøres 01.01.04, og vil gi konsekvenser for tilskuddet i 2005.
 3. For de kommuner som mottar et tilskudd pr. bruker som ligger under dagens gjennomsnitt, foretas det kun 50 % reduksjon i tilskudd pr. bruker som faller fra. Denne ordningen fortsetter inntil gjennomsnittlig tilskudd pr. bruker er på dagens gjennomsnitt for disse kommunene (justeres årlig for lønns- og prisvekst). Deretter foretas normal 100 % reduksjon i tilskudd pr. bruker som faller fra.

Kontaktperson i departementet (Pleie- og omsorgsavdelingen) er Kurt Løvoll, tlf. 22 24 85 70. (e-post: kal@shd.dep.no)

6 Kap. 673 post 62 Tilskudd til utskrivning av unge funksjonshemmede fra aldersinstitusjoner


Over denne posten er det foreslått bevilget 31,8 mill. kroner i 2002.

Formålet med bevilgningen er å stimulere kommunene til å gi yngre funksjonshemmede som bor i alders- og sykehjem og som ønsker det, et alternativt bolig og tjenestetilbud. Målgruppen er personer under 67 år med fysiske funksjonshemninger. Midlene skal benyttes til igangsetting og drift av det nye tilbudet.

Tilskuddet til kommunene for hver enkelt person som flytter ut fra alders- og sykehjem er samlet på 1 mill. kroner, fordelt over tre år. 2000 var siste året det kunne søkes førstegangstilskudd etter denne midlertidige ordningen.

For ytterligere å stimulere til utflytting, er det igangsatt et to-årig regionalt bo- og rehabiliteringstilbud i samarbeid med tre rehabiliteringsinstitusjoner. Målgruppen er funksjonshemmede som ønsker å flytte fra alders- og sykehjem til egen bolig. Tilbudet fullfinansieres av departementet over denne posten.

For nærmere orientering om tilskuddsordningen og regionalt bo- og rehabiliteringstilbud, viser vi til Rundskriv I-22/2001.

Eventuelle spørsmål rettes fortrinnsvis til fylkesmannen. Kontaktperson i departe-mentet (Pleie- og omsorgsavdelingen) er Georg Antonsen, tlf. 22 24 85 68. (e-post: georg-hilmar.antonsen@shd.dep.no)

7 Kap. 673 post 65 Prøveløslatelse (Tidligere: psykisk utviklingshemmede med sikringsdom)


Over denne posten er det foreslått bevilget 87,5 mill. kroner i 2002.

Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239), jf. Ot. prp. nr. 46 (2000 - 2001 og Innst. O. nr. 113 (2000 – 2001). De nye særreaksjonene er nå

 • Forvaring
 • Tvungen omsorg
 • Overføring til tvungent psykisk helsevern

I tillegg vil ordningen med sikringsdom for dagens sikringsdømte fortsette.

Dette innebærer en utvidelse av refusjonsordningen til kommunene for sikringsdømte psykisk utviklingshemmede under kap. 673, post 65 til også å omfatte andre grupper enn psykisk utviklingshemmede. Det er vedtatt at staten gjennom denne tilskuddsordningen skal dekke utgifter knyttet til prøveløslatelse fra forvaring, varetektssurrogat og sikring i kommunene.

Midlene fordeles av Sosial- og helsedepartementet etter søknader fra kommunene.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av saken slik at det klart framgår at det er gjort en vurdering om hvorvidt personen er psykisk utviklingshemmet. Det må videre dokumenteres hvilken særreaksjon som er idømt.. Det må også lages eget budsjett for de tiltak som vil bli satt i verk i forhold til personen i 2002. Departementet vil behandle nye søknader fortløpende.

De kommunene som har fått midler fra bevilgningen i 2001 skal innen 1. mars 2002 ha sendt inn revisorattestert regnskap for 2001 og eventuelt ny søknad for 2002.

Kontaktperson i departementet (Pleie- og omsorgsavdelingen) er Kurt Løvoll, tlf. 22 24 85 70 (e-post: kal@shd.dep.no).

8 Kap. 674 post 60 Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse


Over denne posten er det foreslått bevilget 45,6 mill. kroner i 2002.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av ulik praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Brukeren innehar arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Sosialtjenesteloven er endret slik at brukerstyrt personlig assistanse er blitt en ordning som kommunene plikter å ha på linje med de andre lovregulerte tjenestene etter sosialtjenesteloven. Det vises til Rundskriv I-20/2000.

Formålet med bevilgningen er å gi stimuleringstilskudd til kommuner som ønsker å etablere denne ordningen for bestemte brukere. Tilskuddet skal hovedsakelig dekke utgifter til opplæring, utlysnings- og ansettelsesprosedyrer som ivaretar brukermedvirkningen og til oppfølging av de som er i gang med ordningen.

Midlene blir fordelt etter søknad fra kommunene.

Bevilgningen er forutsatt lagt inn i inntektssystemet for kommunene fra 2003.

Søknad sendes til RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene), Postboks 13, 7501 Stjørdal. RO vil sende ut en nærmere orientering om søknadsopplegget m.v.

Søknadsfrist: 15. februar 2002.

Eventuelle spørsmål rettes fortrinnsvis til RO, tlf. 74 82 50 00.Kontaktperson i departementet (Pleie- og omsorgsavdelingen) er Birgit Friele, tlf. 22 24 85 76 (e-post: birgit.friele@shd.dep.no)

9 Kap. 743 post 62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner

Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene er et sentralt ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (St. prp. nr. 63 (1997-98)). I statsbudsjettet for 2002 (St.prp. nr 1 2002 (2001-2002) er det fremmet forslag om at bevilgningen til kommunene (medregnet kommunene som deltar i forsøket med å tildele øremerkede tilskudd som rammetilskudd, i 20 kommuner) for 2002 som fordeles etter fordelingsnøkkelen økes med i alt 205 mill. kroner . Det er foreslått bevilget i alt 1062 mill. kroner til kommunene over SHDs budsjett. Her inngår videreføring av 42 mill. kroner til kompetansehevende tiltak, og 3 mill. kroner til forsøk med familiesentre. Dette innebærer blant annet at ordningen med statlig dekning av lønnsmidler til kommuner hvor ansatte tar tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, er foreslått videreført. Ordningen forutsetter en at kommunene selv dekker minst 25% av lønnen.

Den kommunevise fordelingen er vist i vedlegget.

Midlene til omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser (KRDs budsjett) er foreslått økt og gir rom for tilsagn til 440 nye boliger i 2002. SHD vil i samarbeid med KRD vurdere eventuelle andre boligtiltak som kan være aktuelle for å møte behovet for mennesker med psykiske lidelser.

Søknader om tilskudd til omsorgsboliger etter opptrappingsplan for psykisk helse og handlingsplan for eldreomsorgen vil bli sett i sammenheng ved behandling hos fylkesmann/fylkeslege og Husbanken. Endelig søknadsfrist for omsorgsboliger knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse settes til 31.07.2002. Opptrappingsplanens gjenværende tilsagnsramme vil bli fordelt fylkesvis. Kommunene vil få nærmere orientering.

Samlet foreslått øking av midlene til kommunene som ledd i Opptrappingsplanen blir om lag 224 mill. kroner (inkl. midlene til rammetilskuddsforsøket). I tillegg kommer kompensasjon for prisstigning på om lag 33,5 mill. kroner.

Barn og unge har ofte vært lavt prioritert ved disponeringen av tilskuddet i mange kommuner. 20 pst. bør være et veiledende tall for andelen av det øremerkede tilskuddet som den enkelte kommune nytter til tiltak for barn og unge, jf. Sosialkomiteens behandling av statsbudsjettet for 2001.

Midlene skal nyttes innenfor rammen av hovedformålene nedenfor.

Tiltak for barn og unge

 • utbygging av psykososiale tjenester og støttekontakter, kultur- og fritidstiltak for barn og unge
 • styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tiltak for voksne

 • styrking av brukermedvirkning, brukerrettede tiltak og informasjon i samarbeid med organisasjonene for brukere og pårørende (dette omfatter også barn og unge)
 • nye botilbud
 • styrking av hjemmebaserte tjenester
 • dagsentra og andre aktivitetstilbud til flere
 • flere støttekontakter og utbygging av kultur- og fritidstiltak herunder samarbeid med frivillige organisasjoner
 • styrking av tilrettelagte tjenester i kommunen

Tilskuddene kan også nyttes til kompetanseheving og rekruttering av personell

Ved tildeling av midler til disse formålene er det en forutsetning at styrkingen kommer mennesker med psykiske lidelser til gode, eller at det er arbeidet med forebygging av psykososiale problemer som styrkes. Dette forutsetter at man vektlegger en tverrfaglig styrking av tjenestene, og at man samarbeider og utnytter ressurser på tvers av tradisjonelle fag- og etatsgrenser.

Brukermedvirkning og informasjon

Vi ber kommunene om å samarbeide med bruker- og pårørendeorganisasjoner om planlegging og gjennomføring av tiltak innen psykisk helsearbeid. Dette gjelder ikke minst informasjon om kommunens tilbud på feltet, og informasjon om forebygging og helsefremmende tiltak. Dersom det ikke finnes noen bruker-/pårørendeorganisasjon i kommunen, bør kommunen nøye vurdere å nytte midler fra tilskuddet til å støtte opprettelse av lokallag.

Samarbeid

Det er viktig med et godt fungerende samarbeid mellom kommune og regionale helseforetak. I mange fylker er samarbeid med spesialisttjenesten allerede styrket, men det er fortsatt betydelig rom for forbedringer landet sett under ett.

Videre er det viktig med tettere samarbeid med trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. Bevilgningen over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett til sysselsettingstiltak for denne gruppen som ledd i gjennomføringen av Opptrappingsplanen er foreslått styrket med 5 mill. kroner fordelt på spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede og en styrking av arbeidsmarkedsetaten.

Fordeling av tilskuddet

Det øremerkede tilskuddet til den enkelte kommune for 2002 fordeles etter en fordelingsnøkkel hvor fordelingen i 2001 vektes med 40 pst og inntektssystemets kostnadsnøkkel for kommunene vektes med 60 pst.

Overføring av ubenyttede midler til 2002

Med virkning fra 2000 er denne bevilgningen gjort overførbar på statens hånd. Dersom kommunen skulle være i en slik situasjon at det av tungtveiende årsaker vil være mest hensiktsmessig å overføre midler til påfølgende kalenderår, må dette rapporteres på ordinært rapporteringsskjema. Det skal i tilfelle fattes politisk vedtak i kommunene om hva midlene er avsatt til og når de skal brukes. Det må framgå når det politiske vedtaket er fattet.

Utbetaling

For å sikre at de øremerkede midlene raskest mulig kan omsettes i konkrete tiltak vil første terminutbetaling i 2002 skje som en videreføring av siste terminutbetaling i 2001, forutsatt at ikke særlige grunner tilsier noe annet. Hovedgjennomgangen av kommunenes resultater og planer vil da skje i forbindelse med andre terminutbetaling. Terminene er fastsatt til 15.02., 15.05. og 15.09.

Vilkår for utbetaling for 2001:

 • Resultatrapportering og resultatoppnåelse 2001

Det skal foreligge en tilfredsstillende resultatrapport for bruken av tilskuddet i 2001 (jf. særskilt rundskriv om dette) innen 15.2.2002. Departementet understreker at rapporten skal være tilfredsstillende før tilskudd utbetales. Resultatrapporten vurderes av fylkeslegen.

 • Plan for psykisk helsearbeid i kommunen

En politisk vedtatt plan for det psykiske helsearbeidet i kommunen dersom slik plan ikke er sendt fylkeslegen allerede. Følgende minimumskrav til er stilt til innholdet (jfr. Rundskriv I-29/99 og I-30/99):

 • Et anslag over brukergruppas omfang
 • Kortfattet omtale av udekkede behov for tjenester
 • Handlingsplan med en fireårig planperiode

Planen skal omhandle barn og unge. Mange kommuner har oppdatert sin plan, enten som separat plan eller som del av de ordinære planene. Tilfredsstillende plan må foreligge før utbetaling av 2. termin.

 • Planlagt aktivitetsøkning for 2002 sammenliknet med aktiviteten for 2001

Det må framgå av det innsendte materialet en planlagt total aktivitet for 2002 svarende til det øremerkede tilskuddet, og som sammenliknet med aktiviteten for 2001 utgjør en økning minst svarende til økningen i tilskuddet. Kommunene bør ha som utgangspunkt at 20 pst. av tilskuddet nyttes til tiltak for barn og unge.

Et sentralt område i Opptrappingsplanen er helsestasjons-/skolehelsetjenesten. Vi minner om at innsatsen på dette området totalt skal økes med om lag 800 årsverk fordelt på ulike faggrupper fram til 2006. Vi forutsetter på denne bakgrunn at kommunene ikke reduserer sin egenfinansiering av dette området.

 • Eventuelle overførte midler

Dersom det i 2001 har vært benyttet overførte midler fra tidligere år, skal det gjøres rede for bruken av disse, eventuelt planer for slik bruk, jf. rapporteringsskjemaet i særskilt rundskriv.

For øvrig vises til St. prp. nr. 1 (2001-2002) (SHDs budsjett for 2002), til Rundskriv I-4/99 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006, og til Rundskriv I-47/99 Helsestasjon for barn og unge 0-20 år.

Eventuelle spørsmål rettes fortrinnsvis til fylkesmannen og fylkeslegen. Kontaktpersoner i departementet (Helseavdelingen) er Jan Tvedt, tlf. 22 24 87 07 (e-post: jan.tvedt@shd.dep.no), og Unni Aker, tlf. 22 24 86 15 (e-post: unni.aker@shd.dep.no)

Med hilsen
Anne Kari Lande Hasle e.f.
departementsråd

Gjenpart:

 • Fylkesmennene
 • Fylkeslegene
 • Kommunerevisjonen
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Finansdepartementet
 • Statens helsetilsyn
 • Riksrevisjonen
 • Fylkeskommunene
 • Regionale helseforetak

Vedlegg